Waaruit bestaat de RI&E?

De RI&E is in eerste instantie een inventarisatie van de gevaren en risico’s in de organisatie. Het beschrijft de risico’s in het bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid van de werknemers. Door de arbeidsrisico’s te inventariseren krijgt een werkgever snel inzicht in de situatie en kan hij zien waar verbeteringen in de onderneming nodig zijn.

De RI&E wordt net zo vaak aangepast als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden, of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. Je kunt concreet denken aan het in gebruik nemen van nieuwe machines of het in gebruik nemen van een nieuw bedrijfspand.

Een RI&E dient te bestaan uit:

 • inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risicobeperkende maatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid.
 • inventarisatie van de aanwezige gevaren met betrekking tot werknemers die behoren tot de ‘bijzondere categorieën van werknemers’ (bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsgeschikten, zwangeren, jeugdigen en ouderen)
 • beoordeling en prioritering van de risico's
 • plan van aanpak waarin vastgesteld wordt welke maatregelen wanneer genomen zullen worden
 • aandacht voor de toegang van werknemers tot een preventiemedewerker of een arbodeskundige (bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige).

Voorbeelden van onderwerpen in de RI&E

 • Zijn er binnen het bedrijf gevaarlijke stoffen aanwezig die de gezondheid/veiligheid zouden kunnen schaden? Zo ja, welke? En is er wellicht sprake van blootstelling aan deze stoffen en zo ja, hoeveel? Je kunt dit alvast zelf checken met de praktische zelfinspectietools van Inspectie SZW.
 • Is er sprake van een kans op fysieke overbelasting? Hoe groot is de fysieke belasting van uw werknemers?
 • Zou beeldschermwerk de gezondheid van de werknemers kunnen beïnvloeden? Hoeveel beeldschermwerk doen de werknemers per dag?
 • Kan het lawaai op de werkvloer leiden tot een gevaarlijke/ongezonde situatie?
 • Heeft het bedrijf de geschikte arbeidsmiddelen?
 • Lopen de werknemers de kans te maken te krijgen met seksuele intimidatie of geweld?

Uit de RI&E kan blijken dat specifieke nadere inventarisaties nodig zijn. Dit betreft bijvoorbeeld lawaai, psycho-sociale arbeidsbelasting (o.a. agressie, werkdruk, seksuele intimidatie), (machine)veiligheid, biologische factoren en trillingen. Deze verdieping van de RI&E hoort ook tot de verplichte acties van een werkgever.

Voor de risico’s van ongevallen met aanzienlijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen dient een Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) gemaakt te worden (zie artikel 2.5b van het Arbeidsomstandighedenbesluit). Voor kleinere hoeveelheden gevaarlijke stoffen gelden de RI&E regels van artikel 4.2. en 4.2a van het Arbobesluit.