Persoonsgegevens die u opgeeft via Arboportaal.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaan we op Arboportaal.nl om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een nieuwsbrief ontvangen? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam en e-mailadres nodig. Bij het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens Arboportaal.nl gebruikt en waarvoor.

Arboportaal.nl gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres ingevuld om een nieuwsbrief te ontvangen? Dan gebruikt Arboportaal.nl uw gegevens alleen om u die specifieke nieuwsbrief toe te sturen en dus niet voor het toesturen van andere correspondentie.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

De Rijksoverheid kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Bewaren persoonsgegevens

Arboportaal.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Zie ook: Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijk,

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid