Toegankelijkheid

De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, past de Rijksoverheid onder meer de Webrichtlijnen versie 2 toe.

World Wide Web Consortium W3C

De Webrichtlijnen versie 2 zijn gebaseerd op internationaal erkende richtlijnen van het World Wide Web Consortium (W3C). Deze richtlijnen gaan over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.

Webrichtlijnen: pas toe of leg uit

De Webrichtlijnen staan op de lijst met verplichte open standaarden van het Forum Standaardisatie. Voor alle open standaarden op deze lijst geldt het zogenaamde 'pas toe of leg uit'-principe. Overheidsorganisaties moeten de standaarden op deze lijst toepassen ('pas toe'). Is dit om zwaarwegende redenen niet (volledig) mogelijk? Dan moeten zij dit op een transparante manier verantwoorden ('leg uit').

Platform Rijksoverheid Online

Deze website gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online) welke aan de functioneel-technisch eisen van de Webrichtlijnen voldoet. Daarnaast zijn er eisen binnen de Webrichtlijnen die gaan over de redactionele aspecten van de website.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring Arboportaal.nl

Wij borgen de toegankelijkheid van onze website door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen.

Garanderen toegankelijkheid

Wij garanderen een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

 • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.
 • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.
 • Uitvoering onderzoek: om te onderzoeken op welke onderdelen de website niet voldoet aan de toegankelijkheidseisen, is een onderzoek uitgevoerd op 9 december 2020 door Optelec Digitaal. Het onderzoek omvat alle 50 eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549 (= de WCAG 2.1 niveau A + AA succescriteria). 

  Bekijk een verdere toelichting en de resultaten van dit onderzoek in het onderzoekrapport.
   
 • In 2023 en 2024 zullen verdere stappen worden genomen om, aan de hand van de bevindingen uit dit onderzoek, de gewenste aanpassingen te maken op de website. 

Onderdelen waarop de website niet voldoet

 • Er is een hoge mate van inconsistentie bij de uitwerking van de aangeboden videocontent: Veel van de gecontroleerde video’s zijn voorzien van uitgewerkte scripts. Er zijn echter ook een aantal die niet uitgeschreven zijn of die verwijzen naar een website met een uitgeschreven .txt format.
 • Bij niet-decoratieve afbeeldingen is niet altijd een tekstalternatief toegevoegd. 
 • Enkele infographics dienen worden aangeboden in uitgeschreven tekst. 
 • De fysieke kalenderkeuze is niet toegankelijk voor toetsenbord/screenreader gebruikers.
 • Webpaginatitels komen niet altijd overeen met  de titel in de adresbalk. 
 • Focusbare componenten hebben niet altijd de juiste volgorde. 
 • Sommige linkverwijzingen geven niet duidelijk aan wat het linkdoel is. 
 • Koppen en labels zijn niet altijd opgebouwd in een heldere structuur. 

Problemen met toegankelijkheid melden

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met de webredactie van het Arboportaal.