Certificatie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gebruikt certificatie als instrument om de veiligheid en de gezondheid van werknemers te beschermen. Wanneer personen of bedrijven gecertificeerd zijn, biedt dat een gefundeerd vertrouwen dat zij aan bepaalde eisen voldoen.

Wat is certificatie?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gebruikt certificatie als instrument om de veiligheid en de gezondheid van werknemers te beschermen. Wanneer personen of bedrijven gecertificeerd zijn, biedt dat een gefundeerd vertrouwen dat zij aan bepaalde eisen voldoen.

Verplichte certificatie

De Arbowet bevat voor bepaalde typen personen en bedrijven de verplichting te beschikken over een certificaat. Certificatie is een vorm van conformiteitsbeoordeling. Bij certificatie wordt beoordeeld of een persoon, proces of dienst voldoet aan de daarvoor vooraf vastgestelde certificatie-eisen uit het certificatieschema. Als dat het geval is, geeft een certificerende instelling (CI) een certificaat af. Dat certificaat heeft een bepaalde geldigheidsduur. Tijdens deze periode van geldigheid onderzoekt de CI regelmatig of nog steeds aan de eisen wordt voldaan.

Andere vormen van verplichte keuringen

De overheid kan een persoon of werknemer verplichten om te beschikken over een certificaat, maar kan ook regelen dat bepaalde werkzaamheden alleen mogen worden verricht door personen die zijn geregistreerd. Lees meer over persoonsregistratie.

Aan bepaalde producten worden (veiligheids-)eisen gesteld op grond van de Warenwet. We praten dan niet meer over certificatie, maar over het bredere begrip conformiteitsbeoordeling. Lees meer over conformiteitsbeoordeling.