Certificaathouders: het verkrijgen van een certificaat

Wanneer een persoon of een bedrijf zich wil laten certificeren, moet worden voldaan aan de aanvraagvereisten. Een aanvraag moet worden ingediend bij een aangewezen certificerende instelling (CI) zodat deze CI kan beoordelen of de aanvrager voldoet aan de eisen uit het certificatieschema.

1.1 Procedure: aanvragen van een certificaat

Een persoon of een bedrijf dient een aanvraag in voor een certificaat bij een door de minister aangewezen CI op een bepaald werkveld. Daarbij dient te worden voldaan aan de aanvraagvereisten. De CI beoordeelt vervolgens of de persoon of het bedrijf voldoet aan de eisen uit het certificatieschema. Als dit het geval is, verstrekt zij het certificaat.

1.2 Duur van proces

Voordat de beoordeling of het certificaat kan worden afgegeven, moeten verschillende stappen worden doorlopen die voor elk certificaat anders kunnen zijn. De persoon of het bedrijf dat een certificaat wil ontvangen moet dus rekening houden met een bepaalde doorlooptijd. Deze kan per type certificaat verschillen.

1.3 Controles door de CI’s

Nadat een certificaat is verleend door een CI, controleert zij of de certificaathouder blijft voldoen aan de certificatie-eisen. Hoe deze periodieke controles dienen te zijn ingericht, met welke frequentie ze worden uitgevoerd en hoe met de controlebevindingen moet worden omgegaan, is per werkveld vastgelegd in het betreffende certificatieschema.  Wanneer niet meer wordt voldaan aan eisen uit het certificatieschema kunnen aan de certificaathouder maatregelen worden opgelegd. Ook is het mogelijk dat het certificaat wordt geschorst of ingetrokken.

1.4 Toezicht op de certificaathouder door de Nederlandse Arbeidsinspectie

De Inspectie SZW controleert of de persoon of het bedrijf beschikt over het wettelijk verplichte certificaat. Bij haar controles bij certificaathouders betrekt zij ook eventuele andere voor hen geldende bepalingen uit de arboregelgeving. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan geen certificaat intrekken. Die bevoegdheid ligt uitsluitend bij de CI.
Indien de NLA de indruk heeft dat een certificaathouder niet voldoet aan de certificatie-eisen zal zij de CI daarover inlichten. Na eigen vaststelling kan deze vervolgens besluiten dat het certificaat wordt geschorst of ingetrokken.