Certificerende instellingen

Certificaten worden afgegeven door certificerende instellingen (CI’s) die namens de minister zijn aangewezen door de Inspectie SZW. Deze instellingen controleren ook na de afgifte van een certificaat of de gecertificeerde personen, bedrijven en systemen blijven voldoen aan de gestelde eisen, en treffen zo nodig maatregelen. In het uiterste geval kan het certificaat worden ingetrokken.

Aanwijzing van CI’s

Om te worden aangewezen, moeten CI’s voldoen aan eisen uit de Arbowet, het Arbobesluit en het betreffende werkveldspecifieke document voor aanwijzing en toezicht (WDA&T). Deze laatste documenten worden beheerd door de Centrale Colleges van Deskundigen van de schemabeheerders.

Verzoek indienen bij Inspectie SZW

Instellingen die als CI op basis van de Arbeidsomstandighedenwet willen worden aangewezen, kunnen daarvoor een verzoek indienen bij de Inspectie SZW. Op de aanmeldingspagina van de Inspectie SZW wordt gesproken over conformiteitsbeoordelingsinstanties. Dit is een verzamelnaam waaronder ook de CI’s vallen.

Toetsing door Raad voor Accreditatie

Voorheen moesten CI’s bij hun aanvraag om aangewezen te worden een positief beoordelingsadvies van de Raad voor Accreditatie (RvA) bijvoegen. In de toekomst moet hun aanvraag vergezeld gaan van een accreditatie door de RvA, tenzij de regelgeving anders voorschrijft. (Zie onder andere de nieuwe artikelen 1.5a tot en met 1.5eb in het Arbobesluit.) Niet alleen betekent dit dat de CI’s, hun organisatie en werkwijze zullen moeten voldoen aan de accreditatie-vereisten, ook de door hen toe te passen certificatieschema’s zullen daaraan moeten voldoen.  De RvA baseert zich bij haar accreditaties op de toepasselijke accreditatie-norm en op eisen uit het Arbobesluit en het certificatieschema. Ook worden CI’s, nadat ze zijn aangewezen, aan de hand van deze eisen periodiek gecontroleerd door de RvA.

Er wordt naar gestreefd dat de aanwijzing van de CI’s op basis van accreditatie is afgerond op 1 januari 2020.