Certificatie en de arbowet

De basis voor de wettelijk verplichte certificaten ligt in artikelen in de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling.

1.1 Arbeidsomstandighedenwet

In de Arbeidsomstandighedenwet staan regels op grond waarvan werkgevers, werknemers en andere personen of organisaties in het bezit moeten zijn van een of meer certificaten waaruit blijkt dat zij voldoen aan de bepaalde eisen.

1.2 Arbeidsomstandighedenbesluit

Het Arbeidsomstandighedenbesluit bevat de algemene eisen aan certificerende instellingen (CI’s) en de certificatieverplichtingen voor personen of organisaties op grond van de Arbowet.

 • Hoofdstuk 1, Afdeling 1A, paragraaf 1 (artikelen 1.5ba t/m 1.5eb) bevat de eisen aan CI’s en geeft aan hoe een CI een aanvraag om aanwijzing door de minister moet indienen.
 • Hoofdstuk 1, Afdeling 1A, paragraaf 2 (artikelen 1.5f t/m 1.5i) geeft aan onder welke voorwaarden certificaten worden afgegeven en hoe de gelijkwaardigheid van buitenlandse beroepskwalificaties vastgesteld wordt.

In de volgende artikelen van het Arbeidsomstandighedenbesluit is per werkveld de specifieke wettelijke certificatieplicht vastgelegd:

 • Artikel 2.7: arbeidshygiënist, hogere veiligheidskundige en arbeids- en organisatiekundige
 • Artikel 2.14: arbodienst
 • Artikel 3.5h: gasdeskundige tankschepen
 • Artikel 4.8: basiskennis opsporen ontplofbare stoffen, assistent deskundige opsporen ontplofbare stoffen, deskundige opsporen ontplofbare stoffen, senior deskundige opsporen ontplofbare stoffen, basiskennis VOMES, schietmeester, springmeester 1 en 2, springmeester onder water, springmeester industriële reiniging 
 • Artikel 4.9, tweede lid: vakbekwaamheid professioneel vuurwerk
 • Artikel 4.10: opsporing conventionele Explosieven (OCE)
 • Artikel 4.54a: asbestinventarisatiebedrijf
 • Artikel 4.54d, lid 1: asbestverwijderingsbedrijf
 • Artikel 4.54d, lid 5: deskundig toezichthouder asbestverwijdering (DTA)
 • Artikel 4.54d, lid 7: deskundig asbestverwijderaar niveau 1 en 2 (DAV-1 en DAV-2)
 • Artikel 6.14a, derde lid: duikerarts

1.3 Arbeidsomstandighedenregeling

Ook de Arbeidsomstandighedenregeling bevat onderdelen met betrekking tot certificatie:

1.4 Certificatieschema’s

Certificatieschema’s en werkveldspecifieke documenten van aanwijzing en toezicht zijn als bijlage opgenomen in de Arboregeling en zijn te vinden via de hyperlinks in bovenstaande artikelen.

In een aantal gevallen zijn certificatieschema’s niet als bijlage bij de Arboregeling opgenomen, maar wordt in de Arboregeling verwezen naar een publicatie daarvan in de Staatscourant.