Algemene verplichtingen werk- en rusttijden voor werkgevers en werknemers

Er zijn een aantal algemene verplichtingen voor werk- en rusttijden voor werkgevers en werknemers.

Algemene verplichtingen voor werkgevers

  • Een werkgever moet een registratie van de gewerkte uren bijhouden. Er zijn geen eisen aan de vormgeving gesteld, maar uit de registratie moet de Nederlandse Arbeidsinspectie wel kunnen zien of de Arbeidstijdenwet is nageleefd.
  • Een werkgever moet het arbeidspatroon (het werkrooster) van de werknemers schriftelijk vastleggen. Iedere werknemer moet het kunnen inzien.
  • Veranderingen in het werkpatroon moet een werkgever zo tijdig mogelijk meedelen. Bij collectieve regeling kan worden afgesproken wat daaronder verstaan moet worden. Als deze afspraken niet gemaakt zijn moet een werkgever dit werkpatroon minstens 28 dagen van tevoren aan de werknemers bekendmaken. Alleen als de aard van het werk dat verhindert, mag hij zich beperken tot mededeling van de wekelijkse en zondagsrust. Uiterlijk vier dagen van tevoren moet de werknemer te horen krijgen op welke tijdstippen hij moet werken.
  • Een werkgever is op grond van de Arbowet verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (ri&e) en een plan van aanpak op te stellen. Daarin moet hij ook nadrukkelijk aandacht besteden aan de werktijden, de risico’s die deze kunnen inhouden en de manier waarop hij die risico’s wilt beperken.
  • Een werkgever moet in het ondernemingsbeleid zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemers. Daarbij gaat het om zorgtaken, maar ook om andere verantwoordelijkheden, zoals scholing of vrijwilligerswerk. Over het beleid moet een werkgever overleggen met de OR, de personeelsvertegenwoordiging of - als die er niet is - met de betrokken werknemers.

Algemene verplichting voor werknemers

  • Werknemers die bij meer dan één werkgever werken, dienen dit aan hun respectievelijke werkgevers te melden.