Verplichtingen van de werkgever

Een werkgever moet bij het werken met gevaarlijke stoffen uitzoeken en aangeven welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Hij moet er ook streng op toezien dat de maatregelen worden uitgevoerd.

De werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. Hij dient een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Voor stoffen die kankerverwekkend of voor de voortplanting giftig zijn, zoals chroom-6, zijn er aanvullende verplichtingen. Zo geldt er onder andere een registratieverplichting over blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. Als het blootstellingsniveau is beoordeeld aan de hand van de grenswaarde (1 µg/m3), moet de werkgever noodzakelijke maatregelen nemen om de blootstelling te voorkomen en de blootstelling zo laag mogelijk als technisch haalbaar houden onder de wettelijke grenswaarde. De werkgever kan zich hierin laten ondersteunen door een arbeidshygiënist die bijvoorbeeld werkzaam is bij een arbodienst.

Andere verantwoordelijkheden waar een werkgever onder andere aan moet voldoen zijn goede voorlichting, huidige verboden voor kankerverwekkende stoffen naleven, maatregelen nemen op basis van de arbeidshygiënische strategie.