Persoonlijke beschermingsmiddelen en de risico-inventarisatie en -evaluatie

Om ervoor te zorgen dat werknemers gezond en veilig kunnen werken, moet iedere werkgever een overzicht opstellen van alle risico's die in de organisatie kunnen voorkomen. Dit doet de werkgever in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hiermee kan de organisatie gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Het opstellen van de RI&E is opgenomen in Artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Een belangrijk onderdeel van de RI&E is het opstellen van een plan van aanpak, waarin staat welke maatregelen genomen worden om werkenden te beschermen tegen de risico’s die het werk met zich meebrengt. Als er een persoonlijk beschermingsmiddel nodig is om gezond en veilig te kunnen werken, moet dat in de risico-inventarisatie en -evaluatie staan. 

Het is niet voldoende om in algemene zin aan te geven dat er een gevaar is, waar met een persoonlijk beschermingsmiddel tegen beschermd kan worden. Er moet duidelijk beschreven zijn wat het gevaar is en welk persoonlijk beschermingsmiddel er nodig is om daartegen te beschermen. 

Er moet in de RI&E ook zijn opgenomen:

  • Wat is het gevaar;
  • Als het gevaar niet op andere wijze weggenomen kan worden: welk persoonlijk beschermingsmiddel moet verstrekt en gebruikt worden;
  • De gebruiksinstructies volgens de fabrikant;
  • De onderhoudsinstructies volgens de fabrikant;
  • Regelmatige controle of het persoonlijk beschermingsmiddel nog correct werkt en nog in goede staat verkeert volgens de instructies van de fabrikant. De werkgever moet het persoonlijk beschermingsmiddel vaker controleren als de intensiteit van het gebruik hoger ligt dan de fabrikant heeft voorzien.

Meer informatie is te vinden in het dossier risico-inventarisatie en -evaluatie.