Persoonlijke beschermingsmiddelen als hulpmiddel voor gezond en veilig werken

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer iemand risico loopt in zijn werk, is een hulpmiddel om een gezonde en veilige werkomgeving te verkrijgen. Het is de laatste stap in een geheel van maatregelen. Als er niets anders mogelijk is waardoor het risico op gezondheidsschade voor de werkende wordt weggenomen, dan moet er een persoonlijk beschermingsmiddel gebruikt worden. Er moet altijd eerst naar andere oplossingen gekeken worden. Dit heet de arbeidshygiënische strategie.

Arbeidshygiënische strategie  

De arbeidshygiënische strategie is een hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen voor risico’s. Hierbij wordt eerst naar de bron van het probleem gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.

De arbeidshygiënische strategie ziet er als volgt uit:

Bronmaatregelen

Een werkgever moet eerst de oorzaak van het probleem wegnemen. Bijvoorbeeld: een schadelijke stof vervangen door een veiliger alternatief.

Collectieve technische maatregelen

Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moet de werkgever collectieve maatregelen nemen om risico’s te verminderen, bijvoorbeeld: het plaatsen van afscherming of een afzuiginstallatie.

Individuele organisatorische maatregelen

Als collectieve maatregelen niet mogelijk zijn, of geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever organisatorische maatregelen nemen, zodat de individuele werknemers beschermd worden. Bijvoorbeeld: door medewerkers korter bloot te stellen aan het risico door meer taakroulatie. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Als de bovenste drie maatregelen geen effect hebben, moet de werkgever de werknemer gratis persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Bijvoorbeeld: gehoorbescherming en lasbrillen.

De gedachte van deze volgorde van maatregelen is dat de kans dat er alsnog per ongeluk iets mis gaat zo klein mogelijk is. Meer informatie is te vinden in het dossier ‘ Arbeidshygiënische strategie’