Wat zegt de wet over seksuele intimidatie?

Seksuele intimidatie is in de Arbowet opgenomen bij ‘psychosociale arbeidsbelasting’. Werkgevers zijn op grond van deze wet verplicht om een beleid te voeren dat erop gericht is om deze vorm van arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. Het Arbobesluit werkt deze verplichting in afdeling 4, artikel 2.15 verder uit en verplicht werkgevers om de risico’s in kaart te brengen in een Risico-inventarisatie en -evaluatie. 

Daarnaast moeten in het Plan van Aanpak maatregelen worden opgenomen ter voorkoming seksuele intimidatie op het werk. Het personeel moet vervolgens worden voorgelicht over de risico’s en de maatregelen die het bedrijf heeft getroffen. De werkgever dient al deze acties aantoonbaar uit te voeren.

Overige wetgeving

In het Burgerlijk Wetboek is een algemeen verbod op seksuele intimidatie opgenomen. Daaronder wordt verstaan "enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd". Op grond daarvan is het voor een slachtoffer mogelijk om, via de rechter, een schadevergoeding te eisen van de dader of om andere maatregelen af te dwingen bij de werkgever.