Maatregelen tegen seksuele intimidatie op het werk

Werkgevers kunnen diverse maatregelen treffen om seksuele intimidatie op het werk zo veel mogelijk tegen te gaan:

  • Laat werknemers duidelijk weten dat seksuele intimidatie onder geen enkele voorwaarde wordt geaccepteerd.
  • Stel een gedragscode op (in samenwerking met de ondernemingsraad) waarin duidelijke sancties (schorsing, officiële waarschuwing) staan op overtreding. TNO ontwikkelde een handreiking om een gedragscode (on)gewenste omgangsvormen op te stellen. 
  • Spreek daders aan op hun gedrag.
  • Bied werknemers de gelegenheid om te spreken met een vertrouwenspersoon als ze seksuele intimidatie ervaren.

Let op: niet alleen collega’s binnen een bedrijf kunnen zich schuldig maken aan seksuele intimidatie. Ook van bijvoorbeeld klanten, patiënten en leerlingen kan seksuele intimidatie ervaren worden. Het is van belang dat de werkgever de werknemers ook hiertegen beschermt.

Wat kunnen werknemers doen tegen seksuele intimidatie?

Het is van belang om de collega die seksueel geïntimideerd wordt zo veel mogelijk te steunen. Dat kan op verschillende manieren:

  • Neem het slachtoffer serieus, toon medeleven, probeer goed te luisteren en kijk wat je als collega zou kunnen doen, of waar het slachtoffer hulp bij moet inschakelen van anderen.
  • Ongewenste intimiteiten ontwikkelen zich vaak langzaam, waardoor een grens soms moeilijk is te trekken. Het slachtoffer zelf bepaalt de grens. Wacht niet te lang: hoe eerder wordt ingegrepen, hoe beter.
  • Het is verstandig om gebeurtenissen op schrift te stellen en zo nodig een dossier bij te houden.
  • Het kan helpen om na te gaan of anderen er ook last van hebben. Samen sta je sterker.
  • Je kunt als werknemer op verschillende manieren spreken over en melding maken van seksueel ongewenst gedrag. Dit kan bij de leidinggevende, de bedrijfsmaatschappelijkwerker, de vertrouwenspersoon, de bedrijfsarts of de ondernemingsraad. Je kunt ook een formele klacht indienen. Dat doe je als je er informeel niet uitkomt. Vaak is er een klachtencommissie binnen je eigen organisatie, en soms is er een klachtencommissie op brancheniveau. Laat je hier bij voorkeur bij ondersteunen door een vertrouwenspersoon.


In de Wegwijzer Seksuele Intimidatie van TNO staat een stappenplan voor slachtoffer, collega en leidinggevende dat kan helpen bij het tegengaan van seksuele intimidatie.