Wat staat in de Wet verbetering poortwachter?

De Wet verbetering poortwachter is ingevoerd met als doel zieke werknemers zo spoedig mogelijk te laten terugkeren naar het werk. Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen voor de re-integratie van de betreffende werknemer. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt.

Volgens de wet hebben werkgevers en werknemers een aantal verplichtingen als een werknemer zich ziekmeldt, die al beginnen in de eerste week van de ziekmelding.

Op de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) staat een stappenplan waarin je precies kunt zien welke stappen je neemt als een werknemer ziek is. Ook staat hierin welke documenten hierbij nodig zijn. Zie daarnaast de Werkwijzer Poortwachter van het UWV, dat handvatten biedt voor de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Lees hier meer over de verantwoordelijkheden van de werkgever en werknemers bij het re-integratietraject.

Doorbetaling loon

Werkgevers moeten hun werknemers bij ziekte twee jaar lang 70% van het laatste loon doorbetalen. Voor het eerste ziektejaar zijn werkgevers wettelijk verplicht minimaal het minimumloon door te betalen. Dat geldt niet voor het tweede ziektejaar. Als een werkgever niet kan aantonen dat hij zich voldoende heeft ingespannen om de werknemer te laten re-integreren, dan kan na oplegging van een loonsanctie door UWV hem verplicht worden tot verlenging van de doorbetaling van het loon met maximaal één jaar.

Werkgever en werknemer kunnen er samen voor kiezen om de loondoorbetalingsperiode vrijwillig te verlengen. Dit kan als het ernaar uitziet dat de werknemer binnenkort volledig aan het werk kan, maar wat meer tijd nodig heeft voor de re-integratie. De werkgever en werknemer moeten uiterlijk 13 weken voor einde wachttijd samen een verzoek hiervoor indienen bij het UWV. Zie aanvragen verlenging loondoorbetaling.

Contract met arbodienst

In de Arbowet worden werkgevers verplicht om een contract af te sluiten met een arbodienst, het zogenaamde basiscontract. Dit kan via de vangnetregeling of maatwerkregeling. Deze wet is ingesteld zodat iedereen zo veilig en gezond mogelijk kan werken en zodat (langdurig) verzuim zoveel mogelijk wordt beperkt.