De werkgever organiseert het arbo- en verzuimbeleid via een maatwerkregeling of een vangnetregeling. In beide gevallen is het basiscontract verplicht. Het basiscontract stelt minimumeisen aan de overeenkomst tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit zijn rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de bedrijfsarts. In het basiscontract staat bij welke taken de werkgever zich in ieder geval moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener of bedrijfsarts.

Door het basiscontract kunnen bedrijfsartsen en arbodienstverleners hun werk op een professionele manier doen. Ook zorgt het voor meer aandacht voor het voorkomen van ziekte en ongevallen (preventie) en een betere kwaliteit van de arbodienstverlening.

Op welke arbozorg kun je als werknemer rekenen?
En welke minimale zorg moet je als werkgever bieden?
Het basiscontract stelt eisen aan de minimale arbozorg die geregeld moet zijn.
Als werkgever vul je dit aan met diensten die jouw organisatie nodig heeft.
Want voor een goede werksfeer, en gezonde werknemers wil je meer doen dan het minimum!
Wat regelt het basiscontract bijvoorbeeld?
Het stimuleert de samenwerking tussen de werkgever, werknemers en arbodienstverleners om invulling te geven aan het arbobeleid.
Zodat dit goed aansluit op de knelpunten in de organisatie.
Ook is er meer ruimte voor betrokkenheid van de bedrijfsarts.
Zo mag zij de werkvloer bezoeken en de preventiemedewerker spreken, om nog beter advies te geven.
Daarnaast is er meer aandacht voor preventie.
Hiervoor werkt de preventiemedewerker samen met externe deskundigen om de werkgever te adviseren.
Preventie kan verzuimkosten schelen, en bijdragen aan duurzame inzetbaarheid!
Kortom, het basiscontract beschermt werknemers, geeft werkgevers inzicht welke preventie en arbozorg zij moeten bieden, en arboprofessionals de ruimte om dat te verlenen.
Daarnaast is het wettelijk verplicht.
De Inspectie handhaaft hierop, dus zorg ervoor dat het goed geregeld is.
Ga voor meer informatie naar arboportaal.nl

Taken voor de werkgever

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om zich door deskundigen (bedrijfsarts, veiligheidsdeskundige, arbeidshygiënist en/of de arbeids- en organisatiedeskundige) te laten bijstaan bij het uitvoeren van de volgende taken:

 • Ziekteverzuimbegeleiding: hierbij gaat het om deskundige begeleiding bij re-integratie in geval van verzuim door ziekte of gebrek.
 • Toetsen van en adviseren over de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).
 • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO): gericht op het regelmatig onderzoeken van arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s. Werkgevers zijn verplicht een PAGO aan te bieden, werknemers bepalen zelf of zij hiervan gebruik willen maken.
 • Aanstellingskeuring: wordt uitgevoerd om de medische geschiktheid van de sollicitant te onderzoeken. Een werkgever mag een werknemer alleen in specifieke, uitzonderlijke gevallen laten keuren. De regels hiervoor komen uit de Wet op de Medische Keuringen.
 • Toegang tot bedrijfsarts: in het basiscontract moet staan hoe werknemers de toegang tot de terecht kunnen bij de bedrijfsarts (bijvoorbeeld via een open spreekuur).
 • Overleg met OR en preventiemedewerker: in het basiscontract moet zijn beschreven hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) is geregeld. Deze deskundigen moeten nauw samenwerken.
 • Bezoek aan de werkplek: de bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
 • Second opinion: de werknemer moet de mogelijkheid hebben om een second opinion te vragen aan een andere bedrijfsarts als hij twijfelt aan een gegeven advies. Dit maakt het handelen van de professional transparant en toetsbaar. De werkgever zorgt ervoor dat er een onafhankelijke bedrijfsarts beschikbaar is voor zo’n second opinion. Ook de kosten zijn voor rekening van de werkgever. Over de uitvoering van de second opinion maakt de werkgever afspraken met de arbodienstverlener.
 • Klachtenprocedure: iedere bedrijfsarts of arbodienst moet een duidelijke werkwijze of procedure hebben die beschrijft hoe en waar de werknemer eventuele klachten kan indienen over de dienstverlening door de bedrijfsarts.
 • Melden beroepsziekten: een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.
 • Advisering over preventie: advisering aan de werkgever door de bedrijfsarts over het voorkomen van gezondheidsklachten moet in het contract staan.

Basispluscontract

In het basiscontract worden minimumeisen gesteld aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, maar de mogelijkheid tot maatwerk blijft. Het staat de werkgever vrij om meer taken op te nemen: het basispluscontract. Dit gebeurt altijd in overleg met de werknemers en de arbodienstverleners.

Met het basispluscontract kan de effectiviteit van de dienstverlening worden vergroot. Bijvoorbeeld met advies over de leefstijl van medewerkers en het regelen van toegang tot een vertrouwenspersoon. Ook kan het basispluscontract om financiële redenen gunstig zijn. Hierbij kan gedacht worden aan voorzieningen op collectief niveau (bijvoorbeeld als een verzekeraar een contract afsluit met een groep bedrijven), door cao-afspraken of door het ontwikkelen van een model voor het pluscontract door de sector of branche. Ook in het geval van een collectief contract blijft de werkgever verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen rondom het contract.

Instemming OR

De ondernemingsraad moet instemmen met de inhoud van het basiscontract.

Handhaving Inspectie

De Inspectie SZW zal op de aanwezigheid, de inhoud en de naleving van het basiscontract controleren en kan bij het ontbreken ervan een boete opleggen.

Overgangsperiode tot 1 juli 2018

Het basiscontract is onderdeel van de vernieuwde Arbowet die sinds 1 juli 2017 van kracht is. Voor huidige contracten geldt een overgangsperiode. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. Dit kan door bestaande contract aan te vullen of door een nieuw contract af te sluiten. Alle nieuwe contracten die op of na 1 juli 2017 worden afgesloten moeten meteen voldoen aan de nieuwe eisen.

Zie ook