Ziekte en re-integratie

Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of een zieke werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt is. Een werkgever kan en mag dat niet beoordelen. Het is dan ook belangrijk dat de werkgever de ziekmelding tijdig doorgeeft aan de bedrijfsarts of arbodienst. Binnen 6 weken na de eerste dag van ziekte dient de bedrijfsarts een probleemanalyse op te stellen. Binnen 2 weken na de probleemanalyse stelt de werkgever samen met de werknemer het plan van aanpak op. 

Als een werknemer langdurig ziek is geweest, kan het lastig zijn om weer aan het werk te gaan. Het opstarten met werken na een periode van verzuim noemen we re-integratie. De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol in dit proces. In de Wet Verbetering Poortwachter zijn een aantal verplichtingen vastgelegd. In deze wet wordt aandacht besteed aan de samenwerking tussen werkgever, bedrijfsarts en werknemer.

Regels rondom aanstellingskeuringen

Een aanstellingskeuring is een medisch onderzoek dat wordt gedaan om de medische geschiktheid (fysiek en/of psychisch) van de sollicitant voor het vervullen van een functie te onderzoeken. Een werkgever mag alleen in specifieke, uitzonderlijke gevallen een nieuwe werknemer keuren. De regels hiervoor staan in de Wet op de Medische Keuringen. Pas nadat de keuze is gemaakt voor een kandidaat, mag een werkgever deze uitnodigen voor een aanstellingskeuring.