Wat zegt de wet over pesten?

Pesten is volgens artikel 3e van de Arbowet een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). PSA leidt tot werkstress. Werkstress is ongezond en daarom zijn werkgevers verplicht om beleid te voeren om deze vorm van arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. Zij moeten de risico’s van PSA in kaart brengen in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dat staat in artikel 3.2 van het Arbobesluit.

Daarnaast moet de werkgever in het plan van aanpak maatregelen opnemen om pesten op de werkvloer te voorkomen. Hij of zij moet de medewerkers daarna voorlichten over de risico’s en de maatregelen die het bedrijf heeft getroffen. De werkgever moet kunnen aantonen dat hij deze acties heeft uitgevoerd.  

Overige wetgeving

Ook het Burgerlijk Wetboek beschermt de werknemer impliciet tegen pestgedrag. Op grond van artikel 7:658 heeft de werkgever een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving. Daarbij heeft hij of zij de verplichting zich als goed werkgever te gedragen op grond van artikel 7:611 BW. Ook een werknemer moet zich op grond van die bepaling als goed werknemer gedragen. 

Als een werknemer wordt gepest op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat, dan is er sprake van discriminatie. De Wet Gelijke Behandeling beschermt werknemers hiertegen. Zij kunnen een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens