Beeld: ©Arboportaal

Pesten op het werk

Een grapje op zijn tijd op het werk moet kunnen. Maar wanneer iemand structureel voor gek wordt gezet op de werkvloer, is het niet grappig meer. Plagen wordt dan pesten en dat kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten bij het slachtoffer en een onveilige sfeer op de werkvloer.

Pesten op het werk is een serieus probleem. Pesters kunnen mensen zijn binnen het bedrijf zoals collega’s en leidinggevenden, maar ook door derden zoals klanten, cliënten en patiënten. 

Vormen van pesten

Voorbeelden van pestgedrag op de werkvloer: 

 • grapjes maken ten koste van een ander; 
 • vervelende opmerkingen of belachelijk maken; 
 • beledigen, schelden of vloeken; 
 • online zwart maken 
 • openlijk terechtwijzen; 
 • negeren, sociaal isoleren of buitensluiten; 
 • zinloze taken moeten uitvoeren; 
 • imiteren; 
 • gebaren maken; 
 • roddelen; kritiek uiten op iemands persoonlijke leven; 
 • opzettelijk verkeerde beoordeling; 
 • beschadigen van eigendommen; 
 • intimidatie of fysieke agressie. 

Vaak gaat het om een combinatie van deze vormen. Pesten is iets anders dan een eenmalig incident of een conflict, hoewel een conflict met een collega of leidinggevende wel kan leiden tot pestgedrag.  

Maatregelen tegen pesten op het werk

Wat kan ik als werkgever doen om pesten op het werk zo veel mogelijk tegen te gaan?  

 • Laat werknemers duidelijk weten dat je pestgedrag niet accepteert. Stel een beleid op in samenwerking met de ondernemingsraad waarin gedragsregels maar ook duidelijk sancties staan op overtreding. Denk hierbij aan een schorsing of een officiële waarschuwing.  
 • Geef werknemers het gevoel dat ze met hun leidinggevende of de HR-manager kunnen praten als ze ergens mee zitten. 
 • Stel een vertrouwenspersoon aan die beschikbaar is voor vertrouwelijke, anonieme gesprekken. Informeer de werknemers over deze vertrouwenspersoon. 
 • Stel een klachtencommissie in. Daar kunnen werknemers terecht met hun klachten over pestgedrag. Een klachtencommissie kan pestgedrag in een vroeg stadium signaleren. 
 • Noteer de pestklachten in het bedrijf in een rapport. Dit rapport kun je gebruiken bij het vormgeven van het bedrijfsbeleid. 
 • Geef als werkgever zelf het goede voorbeeld. 

Kijk ook bij ‘Handige tools, instrumenten en documenten’. Daar vind je diverse hulpmiddelen en instrumenten die je kunt gebruiken om pesten op het werk tegen te gaan.  

Wat kan ik doen als ik word gepest?

 • Maak duidelijk dat je het pestgedrag niet accepteert. Hier kan je voorbeelden vinden hoe je dat kan doen. 
 • Onderzoek of er meer collega’s zijn die het slachtoffer zijn van pestgedrag door dezelfde persoon. Samen sta je sterker. 
 • Meld pestgedrag altijd. Bijvoorbeeld aan je leidinggevende, HR-manager of een vertrouwenspersoon

Wat kan ik doen als ik zie dat een collega wordt gepest? 

 • Steun het slachtoffer en spreek de dader aan op zijn gedrag. 
 • Beloon de dader niet voor zijn of haar gedrag en lach niet met hem of haar mee.  
 • Benadruk de positieve kanten van het slachtoffer. 
 • Zoek medestanders onder de collega’s. 

Hoe meer mensen het pesten afkeuren, hoe groter de kans dat het stopt.