Wat is persoonsregistratie?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat persoonsregistratie gebruiken als instrument om de veiligheid en de gezondheid van werknemers te beschermen.

Binnen bepaalde beroepsgroepen geldt dat alleen beroepsbeoefenaren die zijn opgenomen in een persoonsregister deze beroepen mogen uitoefenen. Een beroepsbeoefenaar wordt alleen in het register opgenomen als hij aan bepaalde eisen voldoet. Op een aantal terreinen worden momenteel voorbereidingen getroffen voor de introductie van verplichte persoonsregistratie. De basis voor verplichte persoonsregistratie ligt in artikel 16 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Terreinen waarop verplichte persoonsregistratie wordt ingevoerd

Op de volgende terreinen wordt de invoering van verplichte persoonsregistratie voorbereid:

 • Vuurwerkdeskundige
 • Schietmeester
 • Springmeester
 • Gasdeskundige tankschepen
 • Beroepsbeoefenaren verticaal transport waarvoor nu nog de certificaatverplichting bestaat:
  • machinist grondverzetmachine met hijsfunctie
  • machinist mobiele kraan
  • machinist autolaadkraan   
  • machinist mobiele torenkraan
  • machinist verreiker
  • machinist torenkraan
  • machinist funderingsmachine

Betrekken van alle belanghebbende partijen

Bij de voorbereiding van de introductie van verplichte persoonsregistratie maakt het ministerie van SZW gebruik van de kennis van alle belanghebbende partijen in een sector. Zij worden betrokken bij de bepaling van eisen aan beroepsbeoefenaren wat betreft hun kennis, competenties en/of ervaring die ervoor van belang zijn dat zij op een veilige manier en zonder gevaar voor hun gezondheid kunnen werken. Doordat alle belanghebbende partijen hun kennis kunnen inbrengen bij de vaststelling van de registratie-eisen, wordt hiervoor een breed draagvlak gecreëerd.

Op het moment dat de stelsels voor verplichte persoonsregistratie zijn ingevoerd, zal hierover op het Arboportaal nadere informatie worden gegeven. Tot dat moment blijven de nu nog bestaande certificatieverplichtingen van toepassing.

Andere vormen van verplichte conformiteitsbeoordelingen

 • De overheid kan op grond van de Arbowet een persoon of bedrijf verplichten te beschikken over een certificaat. Lees hier meer over certificatie.
 • Aan bepaalde producten worden op grond van de Warenwet eisen gesteld. We praten dan niet over certificatie, maar over het bredere begrip conformiteitsbeoordeling. Lees hier meer over conformiteitsbeoordeling.