Wat is persoonsregistratie?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gebruikt persoonsregistratie als instrument om de veiligheid en de gezondheid van werknemers te beschermen.

Verplichte persoonsregistratie betekent dat voor bepaalde beroepsgroepen geldt dat zij in een persoonsregister moeten zijn opgenomen om deze beroepen te mogen uitoefenen. Een beroepsbeoefenaar wordt alleen in het register opgenomen als hij aan bepaalde eisen voldoet.

Voor welke beroepen?

Per 1 januari 2020 geldt voor kraanmachinisten de verplichting te zijn geregistreerd in het Register Kraanmachinisten.
Per 1 januari 2022 geldt voor deskundigen die werken met explosieve stoffen de verplichting te zijn geregistreerd in het Register Veilig Werken Met Explosieve Stoffen (VWMES).

Daarnaast zal op de volgende terreinen waarschijnlijk in 2024 verplichte persoonsregistratie worden ingevoerd:

  • Vuurwerkdeskundige
  • Gasdeskundige tankschepen
  • Duiker
  • Duikploegleider
  • Duikmedisch begeleider
  • Duikerarts

Andere vormen van verplichte conformiteitsbeoordelingen

  • De overheid kan op grond van de Arbowet een persoon of bedrijf verplichten te beschikken over een certificaat. Lees┬ámeer over certificatie.
  • Aan bepaalde producten worden op grond van de Warenwet eisen gesteld. We praten dan niet over certificatie, maar over het bredere begrip conformiteitsbeoordeling. Lees┬ámeer over conformiteitsbeoordeling.