Boetes

Als werkgevers of werknemers zich niet houden aan de verschillende wetten, besluiten en regelingen op het terrein van arbeid, kunnen zij een boete van de Nederlandse Arbeidsinspectie krijgen. Een boete wordt gegeven bij ernstige overtredingen of wanneer de overtreder geen juiste maatregelen neemt.

De Arbeidsinspectie kan werkgevers een boete opleggen bij overtreding van de Arbowet, de Arbeidstijdenwet, de Wet Arbeid Vreemdelingen, de Wet minimumloon en de Warenwet. Ook werknemers hebben hun wettelijke verantwoordelijkheden. Als werknemers zich niet houden aan de regels die voor hen in de Arbowet staan, kunnen ook zij een boete krijgen.

Ernstige overtredingen

De inspecteur maakt direct een boeterapport op als er sprake is van een ernstige overtreding of als bij controle blijkt dat een eerdere overtreding niet is opgeheven. Ook als een inspecteur opnieuw eenzelfde overtreding aantreft (recidive), wordt direct een boeterapport opgesteld.

Voorbeelden van ernstige overtredingen zijn:

  • toezicht op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen ontbreekt;
  • werknemers werken met machines terwijl ze niet vakbekwaam zijn;
  • kinderen onder de 16 jaar moeten langer werken dan wettelijk is toegestaan;
  • een verplichte melding aan de Nederlandse Arbeidsinspectie is nagelaten, bijvoorbeeld over een arbeidsongeval dat heeft plaatsgevonden of over een voorgenomen asbestsloop.

Daarnaast wordt direct een boeterapport opgesteld als:

  • een werkgever een of meer vreemdelingen zonder de vereiste tewerkstellingsvergunning voor zich laat werken;
  • een werkgever zijn werknemer(s) onder het voor hem/haar geldende wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag betaalt.

Verhoging

Als na controle blijkt dat de overtreding nog niet is opgeheven, kan de inspecteur opnieuw een boeterapport opstellen. Gebeurt dit binnen 24 maanden, dan kan de nieuwe boete met 50% worden verhoogd. Wordt de overtreding binnen 48 maanden opnieuw geconstateerd (dus voor de derde keer), nadat de tweede boete onherroepelijk is geworden, dan maakt de inspecteur proces-verbaal op. Lees meer over de boeteprocedure.

Bezwaar en beroep

Als een bedrijf of medewerker het niet eens is met de boete, kan hiertegen bezwaar worden gemaakt. Dat kan door binnen 6 weken na de datum van de boetebeschikking een bezwaarschrift in te dienen. Lees meer over het aantekenen van bezwaar en beroep.