Wat zegt de wet over werkhoudingen?

De Arbowet kent geen specifieke bepalingen over werkhoudingen. Wel is elke werkgever verplicht ervoor te zorgen dat de fysieke belasting geen gevaar oplevert voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Dit staat in het Arbobesluit hoofdstuk 5.2 en hoofdstuk 5.3. De werkgever moet daarom de organisatie van werk en werkmethoden zo organiseren en de werkplek zo inrichten dat deze voldoen aan regels in het Arbobesluit.

Ook moeten werkhoudingen in de risico-inventarisatie en -evaluatie opgenomen zijn. Bij een te hoog risico moeten maatregelen in het plan van aanpak worden opgenomen. Hierin moet ook vermeld staan wie er verantwoordelijk is voor de maatregelen en vanaf wanneer de maatregelen gelden.