Wat zegt de wet over werkhoudingen?

De Arbowet kent geen specifieke bepalingen over werkhoudingen. Wel is elke werkgever verplicht voor een gezonde en veilige werkplek te zorgen. Dat staat beschreven in het Arbobesluit hoofdstuk 5.2 en hoofdstuk 5.3.  

De werkgever of verantwoordelijke moet daarom het geheel van werkzaamheden en -methoden in kaart brengen. Deze werkzaamheden en –methoden moeten voldoen aan de regels in het Arbobesluit. Ook moeten werkhoudingen opgenomen zijn in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Bij een verhoogd risico neemt de werkgever maatregelen op in het plan van aanpak. Hierin staat aangegeven wie verantwoordelijk is voor het handhaven van de maatregelen en vanaf wanneer de maatregelen gelden. 
 
Het Werkhoudingeninstrument (WHI) is een methode om te bepalen of er een risico is op het ontstaan van gezondheidsklachten door ongunstige werkhoudingen. Daarnaast helpt de methode om vast te stellen wat de belangrijkste risicohoudingen zijn. Het WHI is bedoeld voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor de arbeidsomstandigheden in een bedrijf.