Verantwoordelijkheden

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Alle werkenden moeten toegang hebben tot een bedrijfsarts.

Om ervoor te zorgen dat je als werknemer gezond en veilig kunt werken, kun je bij een bedrijfsarts terecht voor vragen hierover.

Oók als je niet verzuimt.

Een bedrijfsarts helpt bij het voorkómen van ziekte, veroorzaakt door werk.

Hierin werkt hij samen met andere professionals en de preventiemedewerker.

Ben je ziek, dan adviseert de bedrijfsarts over de aanpak.

En hij zorgt voor begeleiding tíjdens ziekte.

Ook ondersteunt hij bij re-integratie, wanneer je weer aan het werk gaat.

De werkgever maakt de vrije toegang tot een bedrijfsarts mogelijk door dat op te nemen in een contract met de arts, of arbodienst.

Hierin staat bijvoorbeeld dat je als werknemer de bedrijfsarts altijd mag bezoeken.

En dat de arts op de werkvloer langs mag komen.

De bedrijfsarts handelt en adviseert onafhankelijk van de werkgever... en heeft medisch beroepsgeheim.

Kortom, de bedrijfsarts draagt bij aan gezondheid en veiligheid op de werkvloer.

Maak dus gebruik van je recht op zijn advies!

Kijk op www.arboportaal.nl , of vraag jouw werkgever hoe het geregeld is.

Taken van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts draagt bij aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Voorkomen is beter dan genezen. Door te adviseren over beschermende maatregelen kan ziekte door werk worden voorkomen. Ook andere maatregelen kunnen preventief werken. De bedrijfsarts ondersteunt in het bedrijf zowel de werknemer als de werkgever. Ook ondersteunt hij bij het opstellen van preventie- en verzuimbeleid en bij het begeleiden van zieke werkenden terug naar het werk (re-integratie). Andere belangrijke taken zijn het arbeidsomstandighedenspreekuur en het vaststellen en melden van beroepsziekten.

De bedrijfsarts staat als zodanig ingeschreven in het BIG-register. Dit geeft duidelijkheid over bevoegdheden en deskundigheid van de bedrijfsarts. Afhankelijk van de situatie kunnen ook andere arbodeskundigen adviseren over gezond en veilig werken. Zoals een arbeids- en organisatiedeskundige (A&O deskundige), arbeidshygiënist of veiligheidskundige.

Verplicht samenwerken bij verzuimbegeleiding, keuringen en onderzoek

Bedrijven zijn verplicht om samen te werken met een bedrijfsarts. Alle werkenden moeten toegang hebben tot een bedrijfsarts. Een bedrijfsarts moet worden ingeschakeld bij:

  • de verzuimbegeleiding en re-integratie van werkenden;
  • aanstellingskeuringen als het bedrijf die laat doen;
  • periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).

Onafhankelijke adviezen

De bedrijfsarts voert zijn beroep onafhankelijk uit. Hij brengt adviezen uit die in het belang zijn van de gezondheid van de werkenden. De bedrijfsarts werkt ook samen met de ondernemingsraad (of de personeelsvertegenwoordiging), de preventiemedewerker en met andere interne en externe deskundige(n).

Privacy van de werknemer

De bedrijfsarts moet zich houden aan verschillende privacyregels en mag geen medische gegevens of informatie over privézaken van de werknemer aan de werkgever geven. Hij mag de werkgever wel adviseren over eventuele werkaanpassingen en informeren over de verwachte verzuimduur en de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is. Een werknemer heeft altijd recht op inzage in zijn medisch dossier. De bedrijfsarts mag alleen informatie over de gezondheid van de werknemer opvragen bij de huisarts of specialist met toestemming van de werknemer.

Beoordeling ziekte alleen door bedrijfsarts

Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of een zieke werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt is. Een werkgever kan en mag dat niet beoordelen. Het is dan ook belangrijk dat de werkgever de ziekmelding zo snel mogelijk en bij voorkeur binnen een week aan de bedrijfsarts of arbodienst doorgeeft.

Belangrijke rol bij re-integratie

Als een werknemer langdurig ziek is, kan het lastig zijn om weer aan het werk te gaan. Het weer aan het werk gaan noemen we re-integratie. De bedrijfsarts speelt hierbij een belangrijke rol. In de wet is een aantal verplichtingen vastgelegd met als uitgangspunt dat snel en effectief ingrijpen de verzuimperiode korter maakt (Wet Verbetering Poortwachter). In deze wet wordt aandacht besteed aan de samenwerking tussen werkgever, bedrijfsarts en werknemer. Stappen die hier onder meer in terugkomen:

  • Als de werknemer zes weken ziek is, maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse. Deze analyse gebruikt de werkgever om samen met de werknemer een plan van aanpak voor het re-integratietraject op te stellen.
  • Het is voor een werkgever verstandig om de voortgang van de re-integratie van een zieke werknemer regelmatig met de werknemer en de bedrijfsarts te bespreken. De bedrijfsarts kan informatie geven over de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is , de inspanningen tijdens de re-integratie en over mogelijk passend werk. De bedrijfsarts en werknemer evalueren tussentijds en monitoren daarmee het herstel en de re-integratie van de werknemer.
  • Na twee jaar ziekte kan de werknemer een WIA-uitkering aanvragen. Er moet dan een re-integratieverslag gemaakt worden voor het UWV. De bedrijfsarts zet hiervoor op papier wat de mogelijkheden van de zieke werknemer op het gebied van werk zijn.

Regels rondom aanstellingskeuringen

Soms moeten werkenden voor een nieuwe baan aan bijzondere medische eisen voldoen. Het kan bijvoorbeeld gaan om de fitheid van een persoon, het hebben van goede ogen of het testen van de psychische gesteldheid. De bedrijfsarts doet dan een aanstellingskeuring en gebruikt daarbij de leidraad Aanstellingskeuring.  Een werkgever mag alleen in specifieke, uitzonderlijke gevallen een werknemer keuren. De regels hiervoor volgen uit de Wet op de Medische Keuringen. Pas nadat de keuze is gemaakt voor een kandidaat, mag deze worden uitgenodigd voor een aanstellingskeuring. Al bij de werving voor de openstaande functie moet worden gemeld dat een keuring onderdeel uitmaakt van de procedure. Het besluit aanstellingskeuringen stelt ook eisen aan deze keuringen.