Second opinion

Als een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, dan kan de werknemer vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts. Bedrijfsartsen moeten meewerken aan een verzoek om een second opinion, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen.

In het basiscontract tussen de werkgever en de arbodienst of bedrijfsarts is vastgelegd welke andere arbodienst(en) of bedrijfsarts(en) kan/kunnen worden geraadpleegd voor het uitvoeren van een second opinion. De kosten voor de second opinion zijn voor rekening van de werkgever. Het basiscontract is voor alle werkgevers verplicht. De second opinion wordt uitgevoerd door een andere bedrijfsarts, maar moet worden aangevraagd bij de eerste bedrijfsarts. Indien in het basiscontract meerdere opties voor second opinion bedrijfsartsen zijn vastgelegd, kan de werknemer hier zelf een keuze in maken.

Situaties wanneer een second opinion kan worden aangevraagd

Een werknemer kan een second opinion aanvragen wanneer hij twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts over gezondheidskundige vraagstukken in verband met de arbeid. Alleen de werknemer kan een second opinion aanvragen. Het aanvragen van een second opinion moet altijd in overleg met de eerste bedrijfsarts plaatsvinden.

De eerste bedrijfsarts moet het verzoek tot een second opinion accepteren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De bedrijfsarts moet deze argumenten dan schriftelijk aan de werknemer kenbaar maken. Als de werknemer van mening is dat de bedrijfsarts het verzoek om een second opinion heeft afgewezen op oneigenlijke gronden, kan de werknemer een klacht indienen bij de arbodienst of bedrijfsarts. Iedere bedrijfsarts of arbodienst moet een klachtenprocedure hebben.

Waar is de second opinion niet voor bedoeld?

De bedrijfsarts hoeft niet mee te werken aan een verzoek voor een second opinion wanneer hij daarvoor zwaarwegende argumenten heeft. Concrete voorbeelden van dergelijke situaties zijn:

  • Er wordt oneigenlijk of herhaald onnodig gebruik gemaakt van de second opinion. Voorbeelden van dergelijke situaties kunnen zijn:
    • een gewenst antwoord zoeken of meerdere malen verzoeken om een second opinion voor dezelfde vraag;
    • er is sprake van een ongespecificeerde vraag, zonder dat deze door de werknemer wordt toegelicht.
  • Er is sprake van een (aanloop naar een) juridische procedure waar een oordeel voor nodig is met een juridische status, bijvoorbeeld wanneer een loonvordering wordt ingesteld. Dan is een deskundigenoordeel door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) het juiste instrument.
  • De vraag waarover een second opinion wordt aangevraagd valt buiten het terrein van de arbeidsgezondheidskunde. Hiervoor is het deskundigenoordeel door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige bij het UWV het juiste instrument.

Let op: second opinion advies is niet bindend. Het advies vanuit de second opinion bedrijfsarts wordt met de werknemer besproken, en met zijn toestemming doorgestuurd naar de eerste bedrijfsarts. Deze bedrijfsarts bepaalt vervolgens op welke wijze hij dit advies betrekt bij zijn eigen advies en stelt de werknemer hiervan op de hoogte. 

Let op: afspraken en begeleiding van de eerste bedrijfsarts lopen door tijdens de second opinion. De second opinion heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat wanneer de werknemer een second opinion aanvraagt, de lopende afspraken met de eerste bedrijfsarts en werkgever ten aanzien van bijvoorbeeld re-integratie gewoon doorlopen.

Meer informatie over de second opinion

Second opinion aanvragen

  • De Landelijke pool bedrijfsartsen second opinion (LPBSO) voert kwalitatieve en onafhankelijke second opinions uit voor werknemers die via hun werkgever zijn aangesloten bij een arbodienst of bedrijfsarts die lid is van OVAL, Kwaliteit op Maat (KoM) en de vereniging van Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen (ZFB). Op de site is onder andere een beslishulp te vinden, en de processtappen voor de werknemer en de bedrijfsarts.
  • De Landelijke Second Opinion Poli is een landelijk dekkend netwerk van gespecialiseerde onafhankelijke en onpartijdige bedrijfsartsen beschikbaar voor werkgevers, werknemers en ondernemingsraden.