Verantwoordelijkheden van de werkgever en werknemers

Naast de wettelijke verplichtingen hebben werkgevers ook een aantal verantwoordelijkheden. Indien noodzakelijk moet de werkgever het werk, de werkplek en/of de arbeidsmiddelen van de werknemer aanpassen.

Passend werk

Lukt het niet om de werknemer terug te laten keren in zijn oude functie, dan moet de werkgever hem passend werk aanbieden binnen het bedrijf, bijvoorbeeld werken in deeltijd, of met een aangepast takenpakket. In het uiterste geval kan de werkgever hem een andere functie aanbieden of een baan bij een andere werkgever. Weigert de werknemer dit werk te aanvaarden, dan kan dit leiden tot stopzetting van het loon en zelfs tot ontslag.

De werkgever en werknemer samen aan zet

  • De werkgever mag de werknemer niet vragen wat hem scheelt, maar wel wanneer hij verwacht weer aan het werk te kunnen.
  • De werkgever kan de werknemer vragen een bezoek te brengen aan de bedrijfsarts. De bedrijfsarts bekijkt samen met de werknemer wat de situatie is en wat nodig is. Zo kijkt hij naar de arbeidsmogelijkheden van de werknemer, of de werknemer in staat is aangepast werk te doen en hoe lang het verzuim kan gaan duren. Op basis hiervan maakt hij een probleemanalyse en geeft een advies aan de werkgever. De werkgever leest dit advies en vervolgens stellen werkgever en werknemer samen een plan van aanpak op.
  • Het is belangrijk dat de werkgever en werknemer samen regelmatig bespreken (bijvoorbeeld elke zes weken) hoe het gaat. Hierbij kijken zij telkens samen wat de volgende stap is en wat daarvoor nodig is. Op basis daarvan wordt het plan van aanpak mogelijk aangepast.
  • De bedrijfsarts kan arbeidstherapie adviseren. Dit is een kortdurende activiteit als onderdeel van de re-integratie. Het doel is duidelijkheid te krijgen over de belastbaarheid van de zieke werknemer, om te komen tot (uitbreiding van) werkhervatting.
  • Als een verschil van mening ontstaat over de aanpak of het passende karakter van het re-integratietraject, dan kunnen zowel de werkgever als de werknemer bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) een deskundigenoordeel aanvragen.
  • Een re-integratiebedrijf kan de werkgever en de werknemer begeleiden bij de terugkeer naar het werk, naar ander werk in hetzelfde bedrijf, of naar een andere werkgever.

Tips voor werknemers

  • Werk mee aan de re-integratie. Als je dit niet doet, dan kan de werkgever besluiten tot opschorten van loon.
  • Als je een verschil van mening hebt met je werkgever over jouw re-integratietraject, vraag dan een deskundigenoordeel aan bij het UWV.
  • Als je twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, dan kan je vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts. Bedrijfsartsen moeten meewerken aan een verzoek om een second opinion, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen.
  • Het is mogelijk om als werknemer bij een andere werkgever aan de slag gaan, dit valt onder re-integratie tweede spoor. In dit proces is het advies van de bedrijfsarts en de arbeidsdeksundigen belangrijk.