Maatwerkregeling

In sommige situaties kan de werkgever zelf bepalen door wie hij zich laat ondersteunen bij het uitvoeren van zijn taken volgens de Arbowet. Er wordt dan gebruik gemaakt van de ‘maatwerkregeling’. Deze regeling kan alleen en uitsluitend ingezet worden als voldaan is door de werkgever aan onderstaande hoofdvoorwaarden.

De maatwerkregeling creëert flexibiliteit en daarmee de mogelijkheid om bij de eigenschappen van de organisatie aan te sluiten. De werkgever moet wel de werkprocessen beschrijven en over ondersteunende voorzieningen en systemen beschikken. Ook de coördinatie tussen werkgever, werknemer en de arbodeskundigen moet de werkgever zelf regelen. De rol van het management is belangrijk bij de maatwerkregeling. De maatwerkregeling vraagt dan ook om goede samenwerking en communicatie tussen de werkgever, de werknemer en de gecontracteerde deskundigen.

Hoofdvoorwaarden maatwerkregeling

De maatwerkregeling kan alleen ingezet worden als de werkgever voldoet aan twee hoofdvoorwaarden:

  1. Er moet overeenstemming zijn met de werknemersvertegenwoordiging: de personeelsvertegenwoordiging (PVT) of ondernemingsraad (OR) moet schriftelijk laten weten akkoord te zijn met de keuze voor de maatwerkregeling, de gekozen contractspartners en de inhoud van de contracten, tenzij de keuze voor maatwerkregeling al in de cao is vastgelegd. Als de regeling via de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is vastgelegd, is geen overeenstemming nodig.
  2. Er moet een contract worden afgesloten met een bedrijfsarts voor bijstand bij de verzuimbegeleiding, aanstellingskeuring en Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

Als aan deze twee voorwaarden niet kan worden voldaan, is de keuze voor de variant van de maatwerkregeling in het bedrijf geen optie. De vangnetregeling is dan automatisch van toepassing. Bedrijven zonder ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen dus geen gebruik maken van de maatwerkregeling, tenzij de cao dat mogelijk maakt.

Maatwerkregeling en het basiscontract

Iedere werkgever moet een basiscontract afsluiten en is zelf verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Ook bij de maatwerkregeling. Bij de maatwerkregeling is het van belang dat de afspraken die zijn vastgelegd in het basiscontract, zijn toegesneden op de situatie binnen het bedrijf. Ook moet er rekening worden gehouden met de wet- en regelgeving en de richtlijnen van de beroepsgroep van de bedrijfsartsen. Daarnaast is de werkgever ervoor verantwoordelijk dat de arbodienst of bedrijfsarts wordt geïnformeerd over de afspraken die met andere arbodeskundigen worden gemaakt. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan handhavend optreden bij het ontbreken van een basiscontract of onderdelen daarvan.

Wetgeving

De wetgeving van de maatwerkregeling is opgenomen in artikel 14 van de Arbeidsomstandighedenwet.