Wat zegt de wet over kankerverwekkende en mutagene stoffen?

In de wet zijn regels opgenomen voor het werken met kankerverwekkende en mutagene stoffen. Voor een aantal kankerverwekkende stoffen en processen zijn bepalingen opgenomen die het gebruik helemaal verbieden, of soms alleen bepaalde toepassingen uitsluiten.

Voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet de werkgever de blootstelling aan gevaarlijke stoffen beoordelen. Dit wordt de ‘RI&E stoffen’ genoemd. Er gelden specifieke eisen voor de toepassing van kankerverwekkende en mutagene stoffen.

Er zijn bijvoorbeeld aanvullende registratie-eisen:

 • De reden waarom het gebruik van kankerverwekkende of mutagene stoffen of het toepassen van een kankerverwekkend proces noodzakelijk is.
 • De reden waarom vervanging technisch niet uitvoerbaar is.
 • De hoeveelheid kankerverwekkende of mutagene stof die per jaar gebruikt of gemaakt wordt of die aanwezig is.
 • Het aantal keer dat een kankerverwekkend proces per jaar wordt toegepast.
 • Het soort werk dat met kankerverwekkende of mutagene stoffen wordt gedaan.
 • Het soort werk waarbij een kankerverwekkend proces wordt toegepast.
 • Het aantal werknemers dat betrokken is.
 • Registratie van de namen van werknemers die met deze stoffen werken.
 • De doeltreffende beheersing van de blootstellingsrisico’s (met extra eisen voor een aantal specifieke stoffen).
 • De persoonlijke beschermingsmiddelen die gebruikt worden.
 • De gevallen waarin kankerverwekkende of mutagene stoffen of de kankerverwekkende processen worden vervangen, zodat werknemers geen of minder gevaar lopen.
 • Een register van werknemers die toch blootgesteld zijn geraakt aan kankerverwekkende of mutagene stoffen of aan stoffen die vrijkomen bij kankerverwekkende stoffen (hierbij moet ook de hoogte van de blootstelling worden vermeld).

En:

 • Werknemers hebben recht op inzage in de gegevens over zichzelf.
 • Er zijn speciale eisen voor hergebruik van lucht op de werkplek.
 • Er zijn speciale eisen voor proactief informeren van werknemers.
 • Werknemers onder de 18 jaar mogen niet werken met en ook niet blootgesteld worden aan kankerverwekkende of mutagene stoffen (Arbobesluit artikel 4.105).