Wanneer vormen stoffen een risico?

Op de verpakking van producten kan aangegeven zijn of het gaat om een gevaarlijke stof. Het gevaarspictogram geeft aan om welk gevaar het gaat. Of een stof (of het mengsel) kankerverwekkend of mutageen is, is niet direct te zien aan het gevaarspictogram. De H-zinnen (gevaaraanduidingenzinnen) op het etiket geven meer informatie.

Verpakte stoffen: H- en R-zinnen

Kankerverwekkende stoffen zijn herkenbaar aan de volgende zin: ‘Kan kanker veroorzaken’ (H350), en mutagene stoffen aan de volgende zin ‘Kan genetische schade veroorzaken’ (H340). In bepaalde gevallen kan de zin aangevuld zijn met de relevante blootstellingsroute.

Het is mogelijk dat het een oud product betreft. Het is dan mogelijk dat op de verpakking geen gevaarspictogram of H-zinnen (gevaarsaanduidingen) staan.
Dan geven de R-zinnen (gevaarszinnen) op het etiket meer informatie. Kankerverwekkende stoffen zijn herkenbaar aan de volgende zin: ‘Kan kanker veroorzaken’ (R45), ‘Kan kanker veroorzaken bij inademing’ (R49) en mutagene stoffen aan de volgende zin: ‘Kan genetische schade veroorzaken’ (R46).
 

Niet-verpakte stoffen

Soms is een stof niet verpakt, maar komt deze vrij tijdens het werkproces. Voorbeelden zijn hardhoutstofkwartsstof en dieselmotoremissie. Deze stoffen zijn niet voorzien van een verpakking en hebben dan ook geen H-zinnen (gevaarsaanduidingen). Het is daarom minder makkelijk te bepalen of het gaat om kankerverwekkende of mutagene stoffen.

Het ministerie van SZW publiceert niet-limitatieve lijsten met stoffen die kankerverwekkend of mutageen zijn. Het is belangrijk deze te raadplegen en te vergelijken met de stoffen die in het bedrijf of de instelling aanwezig zijn. Daarnaast is het raadzaam bij werkzaamheden waar kankerverwekkende en/of mutagene stoffen aanwezig zijn een gespecialiseerd arbo-adviesbureau of een arbodienst te raadplegen.