Wat zegt de wet over houtstof?

Voor de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) moet de werkgever de blootstelling aan houtstof beoordelen. Voor hardhoutstof moet een werkgever de bepalingen volgen zoals die gelden voor de kankerverwekkende en mutagene stoffen.

Hanteren van grenswaarden

Voor hardhoutstof geldt op de arbeidsplek een wettelijke grenswaarde in de lucht van 2 miligram per kubieke meter als gemiddelde bij 8 uur blootstelling. De streefwaarde is 0,2 miligram per kubieke meter en dit betekent dat de werkgever ook inderdaad moet proberen deze lagere waarde te realiseren.

In het Arbobesluit staat in artikel 4.5 dat het verboden is kankerverwekkende stoffen te recirculeren, tenzij bij recirculatie na filtering de teruggevoerde lucht nooit meer dan 10% van de grenswaarde bevat. Voor de concentratie houtstof in retourlucht is dit 0,2 miligram per kubieke meter.

Binnen de houtbranches is afgesproken dat bij de aanschaf van nieuwe houtbewerkingsmachines, waar mogelijk en haalbaar, een grens wordt aangehouden van 1 miligram per kubieke meter in de lucht (emissiewaarde). De blootstelling moet dus in ieder geval zo laag zijn als technisch mogelijk is.

Opzet RI&E

Omdat het gaat om blootstelling aan een kankerverwekkende stof, moet de RI&E een doeltreffend pakket aan beschermende maatregelen te bevatten.

Het rest risico moet worden beoordeeld. De werknemer krijgt voorlichting over de risico’s en hoe hij zich hiertegen kan beschermen, en hij leert op welke manier hij de beschermende maartregelen op de juiste manier inzet. De werkgever zorgt ervoor dat hier intern toezicht op is.

Tevens draagt de werkgever zorg voor een register op naam van wie er aan de kankerverwekkende stof wordt blootgesteld. Daarin wordt ook de blootstellingsbeoordeling opgenomen (zie ook artikel 4.15, lid 1 in het Arbeidsomstandighedenbesluit).

De werkgever zorgt dat de werknemer een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) krijgt aangeboden. Dit geldt voor alle werknemers die blootgesteld kunnen worden aan gevaarlijke stoffen (zie ook artikel 4.10a). En dat de arts die dit onderzoek uitvoert zijn bevindingen in algemene zin betrekt bij de advisering van de werkgever aangaande het arbobeleid.

In artikel 4.13 uit het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt aangegeven waar een RI&E aan moet voldoen in de gevallen dat werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende of mutagene stoffen of aan stoffen die vrijkomen bij kankerverwekkende processen.