Wat zegt de wet over ioniserende straling?

In het geval van risico op blootstelling aan ioniserende straling geldt sinds 6 februari 2018 het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs). Net als het eerdere Besluit stralingsbescherming (Bs) richt het nieuwe Bbs zich op de bescherming van iedereen die te maken heeft met risico’s van ioniserende straling: werknemers, patiënten, bevolking en milieu.

stralingbescherming1263-415x176

De Bbs treedt in werking als gevolg van nieuwe Europese regelgeving: de richtlijn de richtlijn 2013/59/EURATOM. De nieuwe regelgeving speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis over stralingsbescherming en verplicht alle lidstaten om het bestaande systeem van stralingsbescherming verder te blijven ontwikkelen.

Stralingsbescherming wordt toegepast bij handelingen waarbij mensen mogelijk worden blootgesteld aan ioniserende straling. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er wordt gewerkt met radioactieve (afval)stoffen, toestellen, versnellers, splijtstoffen en ertsen. Op basis van de aanpassingen in de richtlijn moeten alle Europese lidstaten met dezelfde eisen rondom stralingsbescherming werken. Hierdoor kunnen de regels beter worden begrepen, uitgevoerd en nageleefd.

De ‘Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vervangt de ‘Regeling stralingsbescherming werknemers’ uit 2014. In deze regeling zijn de voorschriften over de bescherming van werknemers verder uitgewerkt. Het ministerie van SZW stelt een aantal nadere regels, bijvoorbeeld over het gezondheidskundig toezicht door de stralingsarts in samenwerking met de arbodienst, maar ook over de blootstelling van werknemers aan radon.