Gezondheidskundig toezicht

Het gezondheidskundig toezicht van blootgestelde werknemers is bedoeld om er zeker van te zijn dat de werknemers uit gezondheidskundig oogpunt geschikt zijn en blijven voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

straling en persoonljike bescherming

Blootgestelde werknemers worden ingedeeld in categorie A of B om de stralingsbeschermingsmaatregelen voor de werknemers af te stemmen op de risico's die aan hun arbeid en hun arbeidsomstandigheden zijn verbonden. Bij het bepalen van de indeling op basis van de mogelijk te ontvangen dosis gaat het niet alleen om de reguliere maar ook om de potentiële blootstelling.

Deze blootstelling moet worden vastgesteld op basis van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)  en dus niet op basis van (werkelijk) opgelopen dosis in het verleden. Bij externe werknemers gebeurt de indeling in samenspraak met hun eigen werkgever zodat alle blootstellingen die een externe werknemer op verschillende werkplekken kan oplopen, bij de indeling betrokken kunnen worden.

  • Categorie A-werknemers: werknemers die bloot kunnen staan aan een stralingsdosis hoger dan 6 mSv per jaar, gelden als categorie A-werknemers. Voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd krijgen A-werknemers een medisch onderzoek, vervolgens ondergaan zij periodieke keuringen. En ook bij het beëindigen van de werkzaamheden ondergaan zij een medisch onderzoek.
  • Categorie B-werknemers: werknemers die bloot kunnen staan aan een stralingsdosis tussen de 1 en 6 mSv per jaar. Voor B-werknemers geldt geen verplicht medisch onderzoek.

De indeling van werknemers in categorie A of B wordt, voordat de werkzaamheden beginnen, uitgevoerd door de stralingsbeschermingsdeskundige en, waar nodig, de stralingsarts. Werknemers kunnen ook ingedeeld worden in een bepaalde categorie op basis van blootstelling van slechts een deel van het lichaam (de equivalente dosis), zoals ooglens en huid.

Het gezondheidskundig toezicht op blootgestelde werknemers vindt plaats door een geregistreerde stralingsarts, die onderdeel is van en/of samenwerkt met de arbodienst waar de werkgever gebruik van maakt. In de Arbowet is vastgesteld dat de stralingsarts eindverantwoordelijk is voor de medische onderzoeken en periodieke keuringen. Als uit het onderzoek blijkt dat er maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de werknemer nodig zijn, is de arbodienst hiervoor verantwoordelijk.