Werken met radon

Radon is een radioactief edelgas dat door natuurlijk radioactief verval continu gevormd wordt in de bodem en in bouwproducten. Door dit natuurlijke proces komt radon voortdurend vrij in onze leefomgeving.

Radon kan door radioactief verval veranderen in een niet-gasvormige radioactieve stof. Deze stof kan zich hechten aan zwevende stofdeeltjes. Deze stofdeeltjes blijven na inademing achter in de longen en geven daar ioniserende straling af. Die straling kan bijdragen aan het ontstaan van longkanker. Daarnaast is erkend dat roken in combinatie met blootstelling aan hoge niveaus van radon een groter individueel risico op longkanker oplevert dan deze factoren los van elkaar.

In het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) is daarom een bepaling opgenomen die als doel heeft werknemers te beschermen tegen bestaande blootstellingsituaties. Hiermee worden onder andere situaties bedoeld die worden veroorzaakt door blootstelling aan radon. Wanneer er over een vastgesteld referentieniveau heen wordt gegaan, moet de blootstelling door radon worden opgeteld bij de geplande blootstelling tijdens het werk. In het Bbs is het referentieniveau voor radon op de werkplek, net als voor woningen, op 100 Bq/m3 gesteld. Hierbij kunnen hogere waarden tot 300 Bq/m3 worden vastgesteld, als de specifieke omstandigheden dit rechtvaardigen.