Wat zegt de wet over duwen en trekken?

De Arbowet kent geen specifieke bepalingen over duwen en trekken. Wel is elke werkgever verplicht ervoor te zorgen dat de fysieke belasting geen gevaar oplevert voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. Dat staat beschreven in het Arbobesluit hoofdstuk 5.2 en hoofdstuk 5.3.

De werkgever of verantwoordelijke moet, om de veiligheid en goede gezondheid van werknemers te garanderen, alle werkzaamheden en werkmethoden in kaart brengen. Op zo’n manier dat het werk voldoet aan de regels in het Arbobesluit. Duwen en trekken is ook een vast onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Bij een te hoog risico moeten maatregelen in het plan van aanpak staan. Hierin moet ook vermeld staan wie er verantwoordelijk is voor de maatregelen en vanaf wanneer de maatregelen gelden. 

Europese en internationale normen

In de Europese norm NEN-EN 1005-3 en de internationale norm NEN-ISO 11228-2 staan richtlijnen voor duwen en trekken. Aan de hand van deze normen kun je belangrijke risicofactoren vaststellen. Dat maakt het mogelijk om gezondheidsrisico’s te beoordelen.  
 
In de handreiking Arbomaatregelen fysieke belasting van het SER Arboplatform staan concrete aanknopingspunten voor maatregelen en oplossingen voor het voorkomen van fysieke overbelasting en om te kunnen voldoen aan de Arbowet- en regelgeving.