Calamiteit

Een brand, een bedrijfsongeval of een lekkage van gevaarlijke stoffen kan escaleren tot een bedreigende situatie. Met een bedrijfsnoodplan en een goed voorbereid crisisteam kan bedrijfsschade en het menselijk leed zoveel mogelijk worden beperkt.

Calamiteiten

Een calamiteit is lang niet altijd een grootschalige ramp. Het is een situatie die een gevaar oplevert voor een bedrijf, de werknemers, het milieu en de omgeving. Dit kan bijvoorbeeld een uitslaande brand zijn, een zwaar bedrijfsongeval of een lekkage van gevaarlijke stoffen. Een calamiteit kan zomaar optreden, ook als de nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.

Wetgeving

Volgens artikel 15 van de Arbowet is elke werkgever of organisatie in Nederland verplicht een bedrijfshulpverlener (bhv'er) te hebben. 

Bedrijfsnoodplan

Daarnaast maakt een bedrijfsnoodplan (calamiteitenplan) duidelijk welke scenario’s er in werking treden in geval van nood en wie daarbij verantwoordelijk is voor de bijkomende taken. Het bedrijfsnoodplan bestaat uit:

 • instructies;
 • instructieplan;
 • alarmering;
 • verzamelplaats; en
 • tekeningen.

Een checklist helpt bij het opstellen van een goed calamiteitenplan.

Tips

Tips om goed voorbereid te zijn op calamiteiten:

 • Zorg voor voldoende bedrijfshulpverleners (bhv’ers) die goed opgeleid en getraind zijn. Zij moeten in geval van nood de eerste hulp verlenen, een beginnende brand bestrijden en collega’s en gasten evacueren.
 • Ga na of de veiligheidssignalering op orde is.
 • Zorg voor voldoende, veilige en goed herkenbare vluchtroutes. Hoe meer mogelijkheden er zijn om voor de brand te vluchten, des te kleiner de kans dat iemand door het vuur wordt ingesloten.
 • Zorg voor voldoende en direct bruikbare blusmiddelen.
 • Geef medewerkers een goede instructie over wat zij moeten doen in geval van een calamiteit.
 • Oefen regelmatig met de werknemers hoe te handelen in een noodsituatie.

Arbeidsongeval melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie

Werkgevers zijn verplicht om een arbeidsongeval te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Deze meldingsplicht geldt niet alleen voor eigen werknemers, maar ook voor personen die onder gezag bij de werkgever werkzaam zijn, zoals uitzendkrachten.