Veiligheidssignalering

Veiligheidsborden moeten in één oogopslag duidelijk maken welk gevaar dreigt, wat verboden is of juist verplicht. De eisen voor veiligheidssignalering zijn vastgelegd in Europese normen. Veiligheidssignalering kan levens redden door te waarschuwen in gevaarlijke en ongezonde situaties. Het kan bijvoorbeeld een vluchtroute aangeven bij brand of andere calamiteiten.

Drie veiligheidsborden: verboden voor onbevoegden, hangende last en veiligheidshelm

Pictogrammen

Veiligheidssignalatie moet door middel van eenvoudige pictogrammen, zonder overbodige details. De afmetingen mag de werkgever zelf bepalen. Wel dient rekening gehouden te worden met de zichtbaarheidsverhouding tussen achtergrondkleur en de kleur van de signalering. Kleine afwijkingen van de normen mogen, zolang de waarschuwing maar duidelijk is.

Normen

De Arboregeling bevat eisen voor veiligheidssignalering. Over de boodschap van de borden mag geen enkel misverstand ontstaan. Daarom gelden er Nederlandse en Europese normen voor het ontwerp, het beeld (pictogram), de tekst en het kleurgebruik. De werkgever is verplicht veiligheidsborden te gebruiken als de werkplek, het gereedschap, machines of rijdend materieel gevaar voor de gezondheid of de veiligheid kunnen opleveren. Ondanks de eisen die gesteld worden aan de begrijpbaarheid van veiligheidssignalering, wordt van de werkgever verwacht dat hij de medewerkers informeert over de betekenis van de signalering.