Bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodplan is een draaiboek waarin systematisch staat aangegeven wat de organisatie moet doen als een calamiteit zich voordoet. Een goed voorbereide hulpverlening draagt bij aan het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen ervan voor mensen. Met een bedrijfsnoodplan is de veiligheid van de locatie en de omgeving verzekerd.

Wettelijke verplichting

Het hebben van een bedrijfsnoodplan is voor de meeste bedrijven geen wettelijke verplichting. Dit geldt wel voor de zogenaamde BRZO-bedrijven (bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken en daardoor te maken hebben met grote risico's). Wel is het voor alle bedrijven verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. 

Bedrijfshulpverlening

Voor de uitvoering van een bedrijfsnoodplan moet de organisatie kunnen terugvallen op een goed opgeleid en voorbereid team van bedrijfshulpverleners (bhv'ers). Hoeveel bhv’ers er nodig zijn en welke specifieke vaardigheden zij moeten beheersen, hangt af van de aard van het werk en de risico’s, de grootte en de ligging van het bedrijf. Dat laatste gegeven is niet alleen belangrijk voor het inschatten van mogelijke calamiteiten voor de omgeving, het bepaalt ook de tijd die brandweer en andere hulpverleners nodig hebben om het bedrijf te bereiken.

Inhoud intern noodplan

Een intern noodplan moet in ieder geval een veiligheidsplan, een ontruimingsplan en een beveiligingsplan bevatten.

Verder moeten de volgende onderdelen vermeld zijn:

 • de organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • een schema van de commandostructuur van de bedrijfshulpverlening;
 • de plaatsvervanging voor de bedrijfsvoering en de hulpverlening;
 • de afstemming met de gemeentelijke rampenplannen en rampenbestrijdingsplannen; en
 • een beschrijving van de verantwoordelijkheden en taken bij samenwerking tussen het bedrijf en de gemeentelijke instanties.

Vaak loopt een noodplan al vooruit op de periode na de ramp: wat moet er gebeuren om de continuïteit van de gehavende organisatie te verzekeren? 

Een noodplan moet ook praktische zaken regelen:

 • Hierin moet de plek opgenomen zijn waar medewerkers zich moeten verzamelen om te kunnen controleren of er mensen zijn achtergebleven en hoeveel.
 • In een risico-analyse behoort ook gekeken te worden naar de vluchtwegen: zijn die duidelijk aangegeven, vrij van obstakels en voorzien van voldoende, goed werkende blusmiddelen?

Het regelmatig oefenen van een rampenplan is noodzakelijk om de papierenplannen in de praktijk te beoordelen én medewerkers vertrouwd te maken met wat zij wel én niet moeten doen als een calamiteit is uitgebroken. Een goede voorbereiding is in geval van nood veel meer dan het halve werk. 

Verantwoordelijkheden

In een intern noodgeval moeten de verantwoordelijkheden volledig duidelijk zijn en daarom dienen altijd de volgende zaken te worden vermeld:

 • Een beschrijving van de verantwoordelijkheden van de belangrijkste (sleutel)functionarissen (wie zorgt voor de inwerkingtreding van het interne noodplan en wie heeft dan de leiding).
 • Wie is verantwoordelijk voor de contacten met de autoriteiten (gemeente, politie, brandweer)?
 • Een overzicht van mogelijke ongelukken en de wijze van bestrijding van dat soort ongelukken.
 • Een beschrijving van concrete maatregelen om het personeel te waarschuwen en om te helpen bij een ongeluk (bijv. gedragsregels en wijze van alarmering).
 • Hoe er bij een ongeluk wordt samengewerkt met de autoriteiten?
 • Wat tijdens een ongeluk van werknemers wordt verwacht ter bestrijding van de gevolgen van een ongeluk, inclusief de samenwerking met externe hulpverleners (brandweer, ambulancedienst).
 • Hoe steun wordt gegeven aan externe hulpverleners bij een ongeluk.

Belangrijke stappen intern noodplan

 • Risicoanalyse: Aan het maken van een noodplan hoort een analyse vooraf te gaan waarin grondig wordt gekeken naar alle mogelijke risico’s en welke omvang die kunnen krijgen. Door die te toetsen op de huidige veiligheidssituatie wordt duidelijk wat de knelpunten zijn voor de rampenbestrijding. En wat nodig is aan maatregelen en voorzieningen om die weg te nemen.
 • Verschillende scenario’s: Het is verstandig in een noodplan verschillende scenario’s op te nemen van wat er allemaal mis kan gaan. Een brand vraagt een andere inzet dan een lekkage van gevaarlijke stoffen of een bezetting door militante actiegroepen.
 • Stem het noodplan altijd af met de betrokken instanties van de gemeente, zoals brandweer, ambulance, politie en geneeskundige diensten.

Tips

 • Zorg dat het interne noodplan instemming heeft van de personeelsvertegenwoordiging. Eigen werknemers, bedrijfshulpverleners, preventiemedewerkers, arbodeskundigen en externe hulpverleningsinstanties moeten allemaal op de hoogte zijn van het interne noodplan.
 • Test en evalueer om de drie jaar het interne noodplan en wijzig het indien nodig.
 • Gebruik een checklist bij het opstellen van een intern noodplan.