Toolbox Gezond Werken met Stoffen

Waar moet je als werkgever of arboprofessional allemaal aan denken als je in het bedrijf te maken krijgt met gevaarlijke stoffen? Er moet dan bijvoorbeeld een goed en sluitend stoffenbeleid komen. Hieronder is een compacte en overzichtelijke set samengesteld met enkele goede en bruikbare gratis instrumenten die de werkgever verder helpen met (onderdelen van) dit stoffenbeleid. Deze Toolbox richt zich in het bijzonder op MKB bedrijven en brancheverenigingen van MKB bedrijven.

Actueel

 • Chroom-6
  • Chroom-6 op het Arboportaal - Wat is chroom-6? Wat zijn de risico's en wat kan de werkgever doen deze risico's zoveel mogelijk te beperken? In dit Arboportaal is veel relevante informatie gebundeld.
  • Dossier chroom-6 van het RIVM - Hier is informatie te vinden over wat er in de (internationale) wetenschap bekend is over chroom-6.
  • Inspectie SZW over chroom-6 - Aan het werken met chroom-6 (een CMR-stof) worden extra verplichtingen gesteld. Hier is meer te lezen over het wettelijke kader en hoe te komen tot een veilige werkwijze.

Arboverplichtingen

 • Arbobesluit hoofdstuk 4 - Dit is het wettelijk kader voor werkgever en werknemer betreffende het werken met gevaarlijke stoffen en biologische agentia. Met welke stoffen wordt er gewerkt? Wat zijn de risico's? En welke maatregelen moeten werkgever en medewerker nemen?
 • Zelfinspectie stap voor stap - Voldoet u aan de Arbowetgeving? Controleer via deze tool zelf hoe uw bedrijf er op dit moment voorstaat.

Risicobepaling

 • ART - De Advanced REACH Tool, ontwikkeld i.s.m. verschillende stakeholders, is een mechanisch model van inhalatieblootstelling met een statistische mogelijkheid om de schattingen bij te werken met eigen metingen.
 • Stoffenmanager - Stoffenmanager, oorspronkelijk ontwikkeld als gratis webapplicatie met steun van het ministerie SZW en sinds 2014 commercieel met een gratis Basislicentie. Stoffenmanager is geaccepteerd door de Inspectie SZW en volgt alle stappen van het vierstappenplan van I-SZW. De tool wordt internationaal geaccepteerd en is zowel opgenomen in de EU wetgeving (REACH R.14 Guidance) alsook in de OSH WIKI van EU-OSHA.

Grenswaarden

 • Beide databases geven goed doorzoekbaar een overzicht van heel veel stoffen met bijbehorende grenswaarden. De SER site is in het Nederlands, IFA in het Engels en Duits beschikbaar:

Maatregelen

 • Stofvrij werken (TNO) - Op deze site geeft TNO een overzicht van instrumenten die veilig gebruikt kunnen worden en wat de te hanteren voorwaarden zijn. Bekende stoffen die aan de orde komen zijn lasrook, dieselrook, kwartsstof en (hard)houtstof.

REACH/CLP

 • Nederlandse REACH en CLP Helpdesk (RIVM) - De website van de REACH en CLP Helpdesk van het RIVM, met onder andere 'Check wat u moet doen'. Dit geeft alle basisverplichtingen vanuit REACH overzichtelijk weer.
 • Veiligheidsinformatieblad Check (VIB-check) - Op een simpele manier checken of het VIB goed is. Zo niet, dan vraagt u de informatie via een paar klikken op bij de leverancier. 

Voorlichting

 • Stoffencheck App (Inspectie-SZW) - Deze app geeft werknemers op een snelle en laagdrempelig manier kennis van de stoffen waar ze mee werken. Verkrijgbaar in Apple Store of Google Play Store
 • Voorlichtingsfilms - Hier zijn filmpjes te vinden die concrete situaties in beeld brengen.
 • Longziekten en werk - Informatie over verschillende werksituaties en de invloed die deze kunnen hebben op de longen van werknemers. Doe hier ook de test om te zien of uw werkplek invloed heeft op uw longen (een initiatief van ELF - de European Lung Foundation).
 • Informatieblad EU-wetgeving gevaarlijke stoffen op de werkplek - De nadruk ligt in dit informatieblad op drie Europese richtlijnen: de kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het werk, de richtlijn chemische agentia en de richtlijn kankerverwekkende en mutagene stoffen.
 • Dossier Gevaarlijke Stoffen SER - Welke maatregelen moet u als werkgever of arboprofessional nemen om medewerkers te beschermen? Lees er meer over in het dossier op het Arboplatform van de SER.
 • Wegwijzer Gevaarlijke Stoffen TNO - De Wegwijzer Gevaarlijke Stoffen van TNO is een hulpmiddel om o.a. op een gestructureerde wijze een veilige werkwijze te kunnen ontwikkelen die vervolgens aan de Inspectie SZW ter toetsing kan worden voorgelegd in de vorm van een Arbocatalogus.

Gevaarlijke stoffen en het milieu

Als er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen is naast arbowetgeving ook milieuwetgeving van belang. Hiervoor is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) verantwoordelijk. Belangrijk onderdeel van het beleid van IenW is de extra aandacht voor Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), die in samenwerking met het RIVM en diverse stakeholders wordt vormgegeven.

Kijk voor meer informatie ook op: