Aan de slag met initiatieven op het terrein van eerlijk werk

Een van de uitgangspunten van het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk is om eerlijk werk in branches en sectoren te stimuleren. In dat kader is er onderzoek gedaan naar de initiatieven die binnen branches en sectoren zijn genomen om bijvoorbeeld de cao-naleving te verbeteren en om oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen. Hier zijn interessante resultaten uit naar voren gekomen die sociale partners kunnen toepassen in hun eigen sector of branche. Niet alleen om te zorgen dat werkenden krijgen waar ze recht op hebben, maar ook om een gelijker speelveld te creëren.

Goede voorbeelden in de praktijk brengen

Uit het onderzoek blijkt dat zes op de tien respondenten initiatieven hebben opgezet om eerlijk werk verder te stimuleren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanbieden van informatie waarmee werknemers kunnen nagaan of zij het juiste loon krijgen. Andere voorbeelden van initiatieven zijn een keurmerk, een gedragscode, of een actieve controle op naleving van cao-afspraken. Deze inspirerende voorbeelden kunnen ook andere branches handvatten geven om zich op dit thema verder door te ontwikkelen. Enkele initiatieven zijn in het onderzoek uitgewerkt tot goede voorbeelden, zoals het ‘Aanbestedingsinstituut Mobiliteit’ en een ‘Cao in begrijpelijke taal’.

Wat verstaan we onder ‘eerlijk werk’?

Eerlijk werk is een breed begrip en heeft onder meer te maken met zaken als de juiste beloning, gelijke behandeling en fatsoenlijke arbeidstijden.

Direct aan de slag met eerlijk werk binnen jouw branche

Deze voorbeelden van eerlijk werk bevorderen onder meer goed werkgeverschap bij bedrijven en een gelijk speelveld in de markt. En dat helpt weer bij het komen tot een aantrekkelijke sector of branche, waar mensen graag willen werken. Ga daarom ook aan de slag met eigen initiatieven en laat je inspireren door de goede voorbeelden die in het kader van het programma in beeld zijn gebracht!

Zie de Kamerbrief over veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen.