Wat zegt de wet over werkdruk?

Werkdruk wordt genoemd in de Arbowet en valt in de wet onder ‘psychosociale arbeidsbelasting’. Werkgevers zijn op grond van deze wet verplicht om een beleid te voeren dat erop gericht is om deze vorm van arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. Het Arbobesluit werkt deze verplichting in afdeling 4, artikel 2.15 verder uit en verplicht werkgevers om de risico’s in kaart te brengen in een Risico-inventarisatie en -evaluatie

Daarnaast moeten in het Plan van Aanpak maatregelen worden opgenomen ter voorkoming van werkdruk. Het personeel moet worden voorgelicht over de risico’s en de maatregelen die het bedrijf heeft getroffen om werkdruk te voorkomen. De werkgever dient al deze acties aantoonbaar uit te voeren.