Voorlichting gezondheidsrisico's

Werkgevers zijn verplicht om hun personeel goed voor te lichten over het werk dat zij uitvoeren en over de daaraan verbonden veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Medewerkers zijn van hun kant verplicht tot een actieve houding tijdens de voorlichting.

Eisen voorlichting

Naast de voorlichting over de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in het bedrijf, dient de werkgever de werknemer ook te wijzen op de maatregelen om risico’s te voorkomen of te beperken en over de wijze waarop deskundige bijstand in de onderneming is geregeld. Eisen gesteld aan een goede voorlichting:

 • De voorlichting en instructie afstemmen op de resultaten van de RI&E.
 • De voorlichting en instructie aanpassen als gewijzigde omstandigheden hiertoe aanleiding geven.
 • Werknemers jonger dan 18 jaar daarbij extra aandacht geven.
 • Werknemers wijzen op een gebruiksaanwijzing van arbeids of persoonlijke beschermingsmiddelen en toezien op het juiste gebruik ervan.
 • Werknemers wijzen op het gevaar van machines in de directe omgeving, ook als ze van deze machines niet rechtstreeks gebruikmaken.

Per branche verschillend

Per branche en functie verschilt het waar de werkgever voorlichting over moet geven. Worden de werknemers bijvoorbeeld blootgesteld aan veel schadelijk geluid, dan moet de voorlichting gaan over:

 • de gevaren voor het gehoor als gevolg van blootstelling aan geluid;
 • de bestaande regelgeving en de te nemen maatregelen;
 • de gevallen waarin persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld en de wijze waarop deze moeten worden gebruikt;
 • het periodiek herhalen van audiometrisch onderzoek.

In de thema’s staan de arbeidsrisico’s waar werknemers mee te maken kunnen krijgen, met aandachtspunten voor duidelijke voorlichting.

Overige aandachtspunten voorlichting

 • De werkgever moet kunnen aantonen dat voorlichting en instructie hebben plaatsgevonden. Daartoe een registratie kunnen overleggen van welke voorlichting of instructie door wie is gegeven en ontvangen.
 • Eenmalige voorlichting en instructie beklijft niet. Regelmatig opfrissen van de informatie bij de werknemers is daarom van belang.