Wie geeft input op de RI&E?

Bij het opstellen van een RI&E zijn meerdere partijen betrokken. Natuurlijk allereerst de werkgever, die verantwoordelijk is voor het opstellen van de RI&E. Daarnaast spelen de preventiemedewerker en de arbodienst en arbodeskundigen een rol. En ook de werknemers hebben een stem. Werkt een organisatie met gevaarlijke stoffen? Dan is een goede samenwerking extra belangrijk. 

Werkgever

Allereerst is het aan de werkgever zelf om de gevaren en risico’s te analyseren binnen het bedrijf en deze op een rij te zetten in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Een werkgever mag ook zelf het plan van aanpak opstellen. De werkgever is verplicht om zich bij te laten staan en advies te vragen aan een of meer deskundige werknemers, zoals de preventiemedewerker. Dat is vastgelegd in artikel 13, lid 7 van de Arbowet.

Preventiemedewerker

De preventiemedewerker speelt een belangrijke rol bij het uitvoeren en opstellen van de RI&E en plan van aanpak. Hij of zij is vaak de interne aanjager van de RI&E en het plan van aanpak. Lees meer over de rol van de preventiemedewerker op inpreventie.nl

Arbodienst en arbodeskundigen

Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het plan van aanpak moet de werkgever deze in de meeste gevallen voorleggen aan een gecertificeerde arbodienst of één of meer gecertificeerde kerndeskundigen. Die verplichting is vastgelegd in artikel 2.1 van de Arboregeling. Zij beoordelen vanuit hun expertise of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is en uitgaat van de zogenaamde ‘huidige stand van wetenschap en techniek’. Ze schrijven een advies aan de werkgever, onder andere over het plan van aanpak.

Een werkgever hoeft de RI&E niet te laten toetsen als:

  • alle werknemers in een bedrijf samen 40 uur of minder werken, dan volstaat de checklist gezondheidsrisico’s;
  • een bedrijf ten hoogste 25 werknemers heeft én gebruik maakt van een erkend branche RI&E-instrument zoals opgenomen op rie.nl

Bedrijven met méér dan 25 werknemers moeten hun RI&E altijd laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of één of meer gecertificeerde kerndeskundigen.

Lees meer over toetsing en de uitzonderingen op de website van Steunpunt RI&E

De toetsende deskundige (of deskundigen) maakt een toetsingsrapport en stuurt die naar de werkgever en de ondernemingsraad. Het toetsingsrapport kan leiden tot een wijziging van de concept-RI&E en het plan van aanpak.

Ben je op zoek naar een arbodienst die de RI&E kan toetsen? Raadpleeg hier een lijst met gecertificeerde arbodiensten.

Werknemers

De werkgever doet er goed aan om de werknemers te betrekken bij het opstellen van de RI&E. Wat zijn bijvoorbeeld de risico’s die zijn zien, welke maatregelen vinden zij het belangrijkst? Dat kan de werkgever meenemen in de RI&E inclusief het plan van aanpak. Zo worden de werknemers betrokken bij de ontwikkeling van bedrijfsveiligheid. Daarnaast heeft iedere werknemer het recht om kennis te nemen van de RI&E en het plan van aanpak. Dat staat in artikel 5, lid 6 van de Arbowet.

Werknemers hebben via het instemmingsrecht van de ondernemingsraad inspraak in het vaststellen van de RI&E en het plan van aanpak. De ondernemingsraad kan op die manier een bijdrage leveren aan eventuele verbeteringen of aanvullingen.

Samenwerken bij gevaarlijke stoffen

Zijn er gevaarlijke stoffen in het spel, dan is er een grote kans dat meerdere mensen met elkaar moeten samenwerken om de risico’s in kaart te brengen. Om inzicht te geven in de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen, is de Werkwijzer arbobeleidscyclus ontwikkeld. In deze tool is uitgewerkt wie wat doet in het arbobeleid van een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen. Dat is handige informatie voor werkgevers, werknemers én arboprofessionals.