REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen)

REACH is een Europese verordening voor chemische stoffen. De afkorting REACH staat voor 'Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen'.

REACH verplicht producenten en importeurs en alle andere bedrijven in de toeleveringsketen van een chemische stof om eigenschappen en risico’s van chemische stoffen te vermelden en de maatregelen aan te geven waarmee de risico’s beheerst worden. Al deze partijen zijn dan ook verantwoordelijk voor veilig gebruik en het beperken van de risico’s van dat gebruik.

De verordening REACH van de Europese Unie is sinds 1 juni 2007 van kracht. De regels om een veilig gebruik van chemische stoffen te garanderen betreffen een zeer groot aantal stoffen. Dit aantal wordt geschat op ongeveer 30.000 stoffen. En van veel van deze stoffen zijn de effecten voor mens en milieu niet of niet volledig bekend.

REACH heeft in eerste instantie gevolgen voor fabrikanten en importeurs van chemische stoffen, maar heeft ook consequenties voor de gebruikers van deze stoffen verder in de keten. De toeleveringsketen geeft maatregelen aan om de risico's van de stoffen te beheersen. Deze informatie moet de gebruiker van stoffen meenemen in zijn overwegingen om te komen tot een veilige werkwijze. In de arboregelgeving gaat het hierbij om het opstellen van de RI&E en het Plan van Aanpak en het nemen van beheersmaatregelen. Op deze wijze grijpen REACH en de arbo-regelgeving op elkaar in.

Meer informatie beschikbaar

Door REACH komt er meer informatie over stoffen en hun risico’s vrij. Zo kunnen werkgevers gerichter maatregelen treffen om deze risico’s te beperken. Ook moeten fabrikanten/importeurs aangeven op welke wijze veilig en gezond met de stoffen kan worden gewerkt. Zo leveren fabrikanten/importeurs zogenaamde chemical safety reports mee. Hierin zijn onder meer blootstellingscenario’s opgenomen.

Blootstellingscenario’s

REACH vraagt producenten en importeurs van chemische stoffen om blootstellingscenario’s voor alle gebruikers van hun chemicaliën op te stellen, de zogenaamde REACH-exposure-scenario’s. Zo’n scenario bevat een beoordeling van het risico van het werken met de stof én de maatregelen die nodig zijn om dit op een veilige manier te kunnen doen.

Voor het opstellen van een blootstellingscenario is het noodzakelijk om te weten hoe er met een stof/product wordt gewerkt en wat de blootstelling tijdens deze werkzaamheden is. Werkgevers doen er daarom goed aan met leveranciers te overleggen over welke gebruikswijzen worden geregistreerd en of de eigen gebruikswijze daar (al) bijzit. Een blootstellingsscenario kan worden bepaald met de Stoffenmanager

Meer informatie

  • Informatie over REACH is te vinden op de website Chemische stoffen goed voorbereid van de Nederlandse REACH helpdesk. De REACH-helpdesk is bedoeld ter ondersteuning van het bedrijfsleven en wordt uitgevoerd door Agentschap NL (RVO) en het RIVM.
  • Voor meer informatie over de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, kunt u terecht op de website van de Nederlandse CLP/EU-GHS Helpdesk.
  • Napo-film: Het gevaar van chemische stoffen. Korte animatiefilms over het veiligheidsthema het gevaar van chemische stoffen.
  • Handreiking REACH en Arbo (december 2011) op de website van Inspectie SZW. REACH-informatie ten behoeve van het Arbobeleid in bedrijven.
  • Voor meer informatie over werken met gevaarlijke stoffen kunt u terecht op de website Inspectiefocus van SZW.