Wat zijn kankerverwekkende en mutagene stoffen?

Kankerverwekkende stoffen zijn stoffen die kanker kunnen veroorzaken of de kans op kanker kunnen vergroten. Mutagene stoffen kunnen het erfelijk materiaal beschadigen en in combinatie met andere stoffen kanker veroorzaken. Kankerverwekkende en mutagene stoffen kunnen in vrijwel alle werksituaties voorkomen. Bijvoorbeeld in de industrie, bouwnijverheid, ziekenhuizen en laboratoria.

Twee keer per jaar wordt in de Staatscourant een niet-limitatieve lijst van kankerverwekkende stoffen en processen gepubliceerd. Adviesrapporten met nieuwe classificaties worden gepubliceerd op de website van de Gezondheidsraad. Ook het Veiligheidsinformatieblad (VIB) of andere bronnen kunnen stoffen aanwijzen als kankerverwekkend of mutageen. 

Wie informatie heeft waaruit blijkt dat stoffen kankerverwekkend of mutageen zijn, wordt aangeraden een toxicoloog of arbeidshygiënist te raadplegen. Deze kan advies geven over mogelijke risico's voor de gezondheid van blootgestelde werknemers.

De bijdrage van werkgerelateerde factoren aan het ontstaan van kanker wordt geschat op enkele procenten. Dit komt per jaar neer op enkele duizenden gevallen van kanker, waarbij het beroep mogelijk een rol speelt als factor.