Verplichtingen richting externe werknemers

Om ervoor te zorgen dat ieder werkzaam persoon binnen de organisatie dezelfde mate van bescherming krijgt, is in het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) vastgelegd dat onder werknemers naast ‘eigen werknemers’ ook ‘externe werknemers’ worden verstaan.

stralingbescherming1263-415x176

Externe werknemers zijn werknemers die niet in dienst zijn van de werkgever, zoals inleenkrachten en leerlingen of studenten die stage lopen. Eigen werknemers (met een arbeidsovereenkomst) zijn dus ook vrijwilligers en zzp'ers. Alle verplichtingen die de ondernemer heeft naar de werknemers toe, gelden op dezelfde manier voor externe werknemers.

De verantwoordelijkheid ligt volgens het Bbs vooral bij de werkgever onder wiens verantwoordelijkheid de handeling wordt uitgevoerd, omdat hij of zij verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en de daarbij horende verplichtingen. Daarbij moet de ondernemer de werkgever van de externe werknemer altijd optimaal betrekken bij de werkzaamheden. 

De ondernemer moet in de gaten houden dat de werkgever van de externe werknemer zijn wettelijke zorgplichten ook nakomt. Daarnaast heeft de ondernemer een aantal eigen verplichtingen als het gaat om de registratie van blootstelling en het zorgen voor gezondheidskundig onderzoek. De ondernemer moet de werkgever van de externe werknemer hier ook in betrekken. Deze verplichtingen voor de ondernemer en werkgever van de externe werknemer zijn een aanvulling op de uit de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit voortvloeiende verplichtingen (zoals arbobeleid, RI&E, veilige arbeidsplaats, adequate arbeids- en persoonlijke beschermingsmiddelen).

NB: voor het opnemen van gegevens met betrekking tot het dienstverband van externe werknemers in het Nationaal Dosis Registratie en Informatie Systeem (NDRIS) geldt een overgangstermijn van drie jaar met ingang van 6 februari 2018.