Wat zegt de wet over dieselmotoremissie?

Voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moeten werkgevers ook de blootstelling aan dieselmotoremissie beoordelen. Dit kunnen ze doen middels schattingen en/of door metingen. Een arbodienst of een gespecialiseerd adviesbureau kan hierin adviseren.

Het is verplicht de blootstelling aan DME te voorkomen als dit technisch mogelijk is. Anders moet de blootstelling zo veel mogelijk worden beperkt.

Hanteren van grenswaarden

Per 1 juli 2020 geldt een wettelijke grenswaarde van 10 microgram per kubieke meter (gemeten als respirabel elementair koolstof). In sectoren waar in de arbocatalogus een lagere grenswaarde is afgesproken, blijft de grenswaarde in de arbocatalogus het uitgangspunt aangezien deze grenswaarde als stand der techniek binnen de eigen sector wordt gehanteerd. Daarnaast blijft de wettelijke verplichting gelden om de blootstelling aan DME tot een zo laag mogelijk niveau te brengen als technisch uitvoerbaar is.

Opzet RI&E

Omdat het gaat om blootstelling aan een kankerverwekkende stof, moet de RI&E een doeltreffend pakket aan beschermende maatregelen te bevatten.

Het rest risico moet worden beoordeeld. De werknemer krijgt voorlichting over de risico’s en hoe hij zich hiertegen kan beschermen, en hij leert op welke manier hij de beschermende maartregelen op de juiste manier inzet. De werkgever zorgt ervoor dat hier intern toezicht op is.

Tevens draagt de werkgever zorg voor een register op naam van wie er aan de kankerverwekkende stof wordt blootgesteld. Daarin wordt ook de blootstellingsbeoordeling opgenomen (zie ook artikel 4.15, lid 1 in het Arbeidsomstandighedenbesluit).

De werkgever zorgt dat de werknemer een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) krijgt aangeboden. Dit geldt voor alle werknemers die blootgesteld kunnen worden aan gevaarlijke stoffen (zie ook artikel 4.10a). En dat de arts die dit onderzoek uitvoert zijn bevindingen in algemene zin betrekt bij de advisering van de werkgever aangaande het arbobeleid.

In artikel 4.13 uit het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt aangegeven waar een RI&E aan moet voldoen in de gevallen dat werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende of mutagene stoffen of aan stoffen die vrijkomen bij kankerverwekkende processen.