Toezicht op aangewezen CBI's

De Raad voor Accreditatie (RvA) toetst periodiek of een aangewezen EU-CBI of NL-CBI nog voldoet aan de criteria voor aanwijzing. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) houdt toezicht op de CBI’s en op het functioneren van het stelsel. Bij het toezicht op de CBI’s maakt zij gebruik van rapportages van de RvA.

Op grond van artikel 7c, tweede lid van de Warenwet, zendt een CBI jaarlijks een verslag over het afgelopen kalenderjaar aan de NLA. Het verslag moet in ieder geval in overeenstemming zijn met de Warenwetregeling informatie- en rapportagebepalingen SZW-besluiten (Stcrt. (2016) 29048) en mag daarnaast aanvullende informatie bevatten die de CBI onder de aandacht wenst te brengen van de NLA.

Informatie-uitwisseling

CBI’s brengen de minister op de hoogte van:

  • elke weigering, beperking, schorsing of intrekking van goedkeuringen;
  • omstandigheden die van invloed zijn op de werkingssfeer van of de voorwaarden voor aanwijzing;
  • informatieverzoeken over conformiteitsbeoordelingsactiviteiten die zij van de minister ontvangen;
  • op verzoek, de binnen de werkingssfeer van hun aanwijzing verrichte conformiteitsbeoordelingsactiviteiten en andere activiteiten waaronder uitbesteding.

CBI’s verstrekken de andere aangewezen NL-CBI’s die soortgelijke conformiteitsbeoordelingen verrichten, relevante informatie over negatieve resultaten van conformiteitsbeoordelingen en, op verzoek, over positieve resultaten die uit de beoordelingen voortkomen.