De aanwijzing van conformiteitsbeoordelingsinstanties

Een conformiteitsbeoordelingsinstantie (CBI) die wettelijk voorgeschreven conformiteitsbeoordelingen uitvoert, moet door de minister van SZW zijn aangewezen en, indien toepasselijk, zijn aangemeld in het Europese registratiesysteem: New Approach Notified and Designated Organisations Information System (NANDO).

EU-CBI en NL-CBI

Er bestaat onderscheid tussen EU-CBI’s en NL-CBI’s. Een aangewezen en in NANDO geregistreerde EU-CBI mag alleen conformiteitsbeoordelingen uitvoeren als het gaat om het op de markt aanbieden of in de handel brengen van producten (arbeidsmiddelen). De EU-CBI gaat daarbij uit van eisen uit de toepasselijke productrichtlijn die geïmplementeerd is in de Warenwetregelgeving.

Een aangewezen NL-CBI mag alleen de in Nederland wettelijk verplichte conformiteitsbeoordelingen uitvoeren ten aanzien van producten (arbeidsmiddelen) in de gebruiksfase. De NL-CBI gebruikt daarbij de eisen gesteld bij of krachtens de Warenwet.

Accreditatie en aanwijzing

Een voorwaarde voor aanwijzing van EU-CBI’s en NL-CBI’s is dat ze zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA). Accreditatie is een formele verklaring van een nationale accreditatie-instantie (in Nederland is dat de RvA) dat de CBI voldoet aan de gestelde eisen. Deze eisen zijn voor EU-CBI’s vastgelegd in de toepasselijke EU-richtlijnen die zijn geïmplementeerd in de betreffende Warenwetbesluiten en in de (sectorale) bepalingen in het betreffende Warenwetbesluit. Deze Warenwetbesluiten bevatten ook de aanwijzingseisen voor de NL-CBI’s.

Accreditatie van de CBI’s draagt bij aan het vertrouwen in de conformiteitsbeoordelingen van deze CBI’s. Als een CBI in het bezit is van een geldige accreditatie en voldoet aan de eisen voor aanwijzing kan zij bij de Nederlandse Arbeidsinspectie een aanvraag indienen voor aanwijzing en, indien toepasselijk, aanmelding in NANDO.

Eisen voor aanwijzing in de Warenwetbesluiten

In de Warenwetbesluiten zijn de eisen voor aanwijzing voor een EU-CBI opgenomen:

Voor een NL-CBI zijn in de Warenwetbesluiten de eisen voor aanwijzing opgenomen in de volgende artikelen:

Meerdere aangewezen NL-CBI’s

Indien er meerdere NL-CBI’s zijn aangewezen:

  • nemen zij allen deel aan het door hen gezamenlijk te organiseren overleg met het doel te komen tot het geharmoniseerd verrichten van de conformiteitsbeoordelingstaken waarvoor zij zijn aangewezen;
  • wijzen zij een schemabeheerder aan voor het opstellen, onderhouden en publiekelijk en kosteloos toegankelijk maken van een gezamenlijk schema, dat als zodanig door hen wordt gebruikt;
  • hanteren zij de in het overleg genomen beslissingen en opgestelde documenten als algemene richtlijnen;
  • zorgen zij ervoor dat hun medewerkers die de conformiteitsbeoordelingstaken verrichten, op de hoogte zijn van de activiteiten, administratieve beslissingen en opgestelde documenten van het overleg.

Lijst met aangewezen CBI’s

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt overzichten bij van alle aangewezen CBI’s, dus zowel de EU- als de NL-CBI’s. De meest actuele lijst met CBI’s staat op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Melding in NANDO

De EU-CBI’s dienen na de nationale aanwijzing ook te worden aangemeld in het zogeheten Europese New Approach Notified and Designated Organisations Information System (NANDO). Het aanmelden van een EU-CBI in NANDO moet gebeuren door of namens de minister. In de praktijk verzorgt de Nederlandse Arbeidsinspectie deze aanmelding.

De Europese Commissie en de lidstaten kunnen gedurende een beperkte periode bezwaar maken tegen deze aanmelding. Bij geen bezwaar wordt de aanmelding openbaar en verschijnt de aangemelde CBI in het openbare deel van het NANDO-register. Alleen als een EU-CBI zichtbaar is in het openbare deel van NANDO mag een EU-CBI haar taken aanbieden en uitvoeren op de Europese markt. Aangewezen en aangemelde EU-CBI’s kunnen hun diensten op de gehele Europese markt aanbieden.