Conformiteitsbeoordeling en (Europese) wet- en regelgeving

In Europese regelgeving zijn, voor bepaalde typen producten die professioneel worden gebruikt, (veiligheids-)eisen en conformiteitsbeoordelingsprocedures voorgeschreven. De Europese regels bepalen welke conformiteitsbeoordelingsprocedure moet worden gevolgd.

Europese regelgeving

De volgende Europese richtlijnen zijn relevant voor conformiteitsbeoordeling van producten die in een professionele omgeving worden gebruikt:

De richtlijnen bevatten essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Producten die op de markt worden aangeboden of in de handel worden gebracht, en die onder de reikwijdte van de betreffende richtlijn vallen, moeten aan deze eisen voldoen.

Daarnaast bevatten de richtlijnen procedures voor conformiteitsbeoordeling, zogenaamde ‘modules’. Hierin is beschreven op welke wijze moet worden aangetoond hoe een product aan de essentiële veiligheids- (en gezondheids)eisen voldoet. Een fabrikant kan aantonen dat zijn product voldoet aan de essentiële veiligheids- (en gezondheids)eisen door gebruik te maken van geharmoniseerde normalisatienormen. Deze normen worden gepubliceerd in de Official Journal (OJ) van de Europese Unie.

Lees meer over de Europese richtlijnen in de Nieuwsbrief 23 Certificatie (nummers 2, 2016).

Overgangsperiode Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s)

In verband met de nieuwe Verordening voor PBM’s geldt een overgangsperiode van twee jaar waarin alle betrokken partijen zich kunnen voorbereiden op de nieuwe situatie. Vanaf 21 april 2018 zullen alle PBM’s die nieuw op de markt worden gebracht alleen een conformiteitsbeoordeling krijgen op basis van de Verordening EU 2016/425. Een op basis van Richtlijn 89/686/EEG verleend certificaat vervalt óf bij het vervallen van het certificaat óf uiterlijk na vijf jaar na invoering van de Verordening EU 2016/425, afhankelijk van welke van de twee situaties zich het eerste voordoet.

Conformiteitsbeoordeling op basis van de Warenwet

De Europese richtlijnen zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving, namelijk bij of krachtens de Warenwet. Hieronder staan de Warenwetbesluiten waarin verplichtingen zijn opgenomen voor het uitvoeren van conformiteitsbeoordelingen van producten:

Niet alleen bevatten deze Warenwetbesluiten de implementatie van de hierboven genoemde richtlijnen, ook bevat een deel hiervan de nadere uitwerking van artikel 7.4a van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit artikel 7.4a bevat de verplichting dat de werkgever in gebruik genomen arbeidsmiddelen regelmatig moet laten beoordelen door een deskundige.

Ook in gebruik genomen aangewezen drukapparatuur (Warenwetbesluit drukapparatuur 2016, hoofdstuk 4), liften (Warenwetbesluit liften 2016, hoofdstuk 3), hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer en hijskranen (Warenwetbesluit machines, hoofdstuk 4) moeten ook nadat deze in gebruik zijn genomen regelmatig een conformiteitsbeoordeling ondergaan door een aangewezen NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie.