Bouwproces

Bouwprojecten kunnen gezien worden als een tijdelijk bedrijf, waarop de Arbowet van toepassing is. Gezien de aard en de risico’s van de werkzaamheden in de bouw, is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vaak niet voldoende om veilig te bouwen. Afhankelijk van de omvang van de bouw en/of de aanwezigheid van specifieke risico’s moet een veiligheids- en gezondheidsplan komen.

Bouwproces

In de bouw behoort veilig bouwen en gezond werken een onlosmakelijk onderdeel te zijn van het bouwproces. Veiligheid is van invloed op de voortgang van het werk en het behalen van de planning. Ongelukken en ongevallen kunnen langdurig persoonlijk leed veroorzaken. De Nederlandse Arbeidsinspectie ziet in de bouw dan ook intensief toe op nakoming van de Arbowet.

Materiaalkeuze bevordert veilig bouwen

Veilig bouwen begint al voordat de eerste paal de grond in gaat. Het loont om al in de voorbereiding, bij ontwerp en materiaalkeuze, rekening te houden met de consequenties voor veiligheid en gezondheid in de bouwfase. Lees meer over de verantwoordelijkheden in de laatste bouwprocesbepalingen.

In de bouw zijn veilig gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen onmisbaar voor veilig bouwen. Denk daarbij aan een veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, mondkap, veiligheidsbril, gehoorbeschermers, doorwerkkleding, valbescherming en handschoenen. Veilig gereedschap, veilige steigers en deugdelijke bouwliften zijn te herkennen aan een certificaat.

Coördinatie werkzaamheden

In de ontwerpfase dient de opdrachtgever een Coördinator Ontwerpfase aan te stellen. De verschillende (onder-)aannemers die vaak bij uitvoering betrokken zijn, zijn ook gebonden aan het veiligheidsbeleid op het werk. Om dat goed te organiseren is de opdrachtgever eveneens verplicht ertvoor te zorgen dat een Coördinator Uitvoeringsfase wordt aangesteld.

Voorlichtingsbijeenkomst veilig bouwen

Vast onderdeel van de start van het werk is een voorlichtingsbijeenkomst. In deze bijeenkomst moet worden gesproken over mogelijke risico’s, de veiligheid voor alle medewerkers en het veiligheidsbeleid dat van toepassing is. De voorlichting moet ook toegankelijk en begrijpelijk zijn voor collega’s uit het buitenland.

Veiligheid vast op de agenda

Veiligheid behoort een vast agendapunt te zijn van het werkoverleg. Dat houdt iedereen scherp op veilig bouwen en het voorkomen van onveilig gedrag en risicovolle situaties. Dat is geen probleem als iedereen doordrongen is en blijft van het belang van veilig bouwen. Die ervaringen kunnen aanleiding zijn om aanvullende maatregelen te treffen, een actie op te nemen in de RI&E of de voorschriften aan te scherpen.