Visie en strategie ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beheert de Arbowet en is verantwoordelijk voor de juiste implementatie en naleving van deze wet.

Het ministerie neemt hierbij als uitgangspunt dat iedereen in Nederland gezond en veilig moet kunnen werken. Zij doet dat vanuit de visie dat niemand ziek mag worden door werk en dat elke werknemer die overlijdt door werk er één te veel is. Daarvoor is het noodzakelijk dat op de werkplek voldoende kennis van gezond en veilig werken aanwezig is. Maar ook dat het gedrag en de cultuur op de werkvloer bijdraagt aan een gezonde en veilige werkomgeving.

Het ministerie zet verschillende strategische acties in die bijdragen aan goede arbeidsomstandigheden. Deze acties zijn gericht op:

  • Agenderen en stimuleren van gezond en veilig werken via bijvoorbeeld het programma gevaarlijke stoffen, het programma zelfregulering en het leeronderdeel ‘gezond en veilig werken’ in het (beroeps)onderwijs.
  • Ondersteunen van werkgevers en werknemers bij het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving, bijvoorbeeld via het project verantwoord opdrachtgeverschap en het Steunpunt RIE.
  • Opstellen van duidelijke normen en criteria, zodat werknemers en werkgevers weten wat van hen verwacht wordt. Zo zijn bijvoorbeeld de bepalingen voor arbeidsgerelateerde zorg en voor certificering verbeterd.
  • Toezicht en handhaven van de Arbowet door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Uitgangspunt is: eerlijke concurrentie en goede arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden voor iedereen.

Voor al deze acties vormt de eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers het uitgangspunt. Lees hier de visie en strategie van het Ministerie van SZW. Er is ook een Engelstalige versie van het visiedocument van het Ministerie van SZW beschikbaar.