Alleen werken

Alleen werken op locatie is in sommige functies onvermijdelijk. Denk hierbij aan de Zorg, de Bewaking of het Winkelbedrijf. Werknemers die alleen werken, kunnen niet rekenen op collega’s bij gevaar of een ongeval omdat er niemand anders aanwezig is.

Werknemers die alleen werken neemt de werkgever op in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De werkgever beschrijft hierin onder andere welke werknemers waar en wanneer alleen werken. Verder stelt de werkgever vast welke maatregelen en voorzieningen nodig zijn om de risico’s van alleen werken te beperken. Het is belangrijk om hierbij naar alle functies te kijken. Denk daarbij aan werknemers die:

  • in besloten ruimten werken;
  • te maken hebben met kooiladders;
  • omgaan met agressieve personen;
  • werken met gevaarlijke stoffen of perslucht.

Wie mogen alleen werken?

Sommige bedrijven staan alleen werken slechts toe als de leidinggevende daarvoor toestemming geeft. Verder besluit de bedrijfsarts of werknemers met bepaalde ziekten of medicijngebruik alleen mogen werken.

De leidinggevende beoordeelt of de vereiste preventieve maatregelen zijn genomen. Denk aan een handleiding waarin staat wat te doen in verschillende noodsituaties. Dat geeft houvast en voorkomt paniek in crisissituaties. Daarnaast zorgt de leidinggevende voor een goede registratie van wie aanwezig is.

Aandachtspunten

Werkgevers kunnen verschillende maatregelen treffen om de werksituatie van alleenwerkenden veiliger te maken. De medewerker moet: 

  • zich snel en makkelijk kunnen beschermen tegen ongewenst of agressief bezoek, of indringers. Dit kan bijvoorbeeld door de toegang te blokkeren.
  • in geval van nood duidelijk hoorbaar alarm kunnen slaan.
  • beschikken over goed werkende communicatieapparatuur, zoals een (mobiele) telefoon of portofoon. Hij of zij moet goede instructies ontvangen vóór het gebruik.

Vrije vluchtwegen

Net zo belangrijk is de mogelijkheid om in geval van nood te kunnen vluchten. Daarvoor kan de werkgever de volgende maatregelen treffen: 

  • zorg dat de vluchtroute vrij is;
  • zorg dat sleutels van deuren binnen handbereik zijn; 
  • registreer ongelukken of storingen tijdens avond- en nachtdiensten. Koppel dit vervolgens terug aan de leidinggevende. Zo kan je de werkgever goed beoordelen.